Reklama
Dnes je pondělí 06.04.2020     svátek má Vendula

Náměstek J. Vymazal: Zastupitelský slib ctím, mé názory se nezměnily


11.5.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice , 27.05.2016

Náměstek primátora Jaroslav Vymazal má na starost úsek dopravy a služeb a správu realit a bytů ve vlastnictví města. Zajímá nás proto jeho pohled na tyto oblasti.

Začněme náš rozhovor vaším pohledem na výtky některých zastupitelů na způsob jednání v případě vystoupení Jihlavy na konci roku 2012 z dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Jaký je váš pohled dnes?

Slibem zastupitele jsem se zavázal, že budu hájit zájmy města „s péčí řádného hospodáře“. Jestliže zjistíte, že ekonomika při správě vodohospodářské struktury v jiných městech funguje daleko lépe, ptáte se po příčině, proč tomu tak není v našem městě. Rok jsme se snažili o změnu stanov SVAKu, abychom měli větší vliv na jeho ekonomiku. SVAK na naše snahy nepřistoupil, a tak jsme využili stanovami SVAKu danou možnost z něj vystoupit.

Je však s podivem, že starostové obcí sdružených ve SVAKu stále ( Jihlava vystoupila ze SVAKu k 31. 12. 2012) brání vydat Jihlavě jí příslušející infrastrukturu. Věřím však, že žijeme v právním státě a svých práv se domůžeme. Z těch velkých peněz, které se vyberou od občanů Jihlavy na vodném a stočném, bychom měli mít vodohospodářskou infrastrukturu v daleko lepším stavu.

Druhá výtka byla ze strany některých občanských iniciativ, které prosazovaly referendum k výstavbě Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Jak to vidíte s odstupem několika let?

Referendum bylo špatně připravené a v tu dobu zcela zbytečné. Šlo jen o snahu jedné nejmenované politické strany získat pofi derní politický kapitál. Co je zásadní – my jsme vždy zvažovali všechny varianty, které se týkají likvidace a využití odpadů, a také jsme nikdy neřekli, že budeme stavět ZEVO (hanlivě spalovnu). Jen jsme nechtěli vyloučit ani tuto možnost.

Pokud by studie prokázaly jako nejvýhodnější variantu vystavět v Jihlavě ZEVO, tak ji postavme. Vidíme, že každým rokem jsou občané odpovědnější v třídění odpadu, množství směsného odpadu se zmenšuje, ale nikdy nebude nulové. A v podstatě máme dvě možnosti – buď toto nemalé množství směsného odpadu ukládat na skládky, nebo ho spalovat a získávat z něj energii.

Skladování bude brzy výrazně zpoplatněno, a to se promítne do ceny, kterou zaplatí občané. Myslím si, že je ekologičtější i ekonomičtější spalování, protože to dnešní technologie dovolují. Jeden z mnoha příkladů: na území Vídně jsou tři ZEVA, přitom jedno je přímo v centru města… No a diskuze na téma kde spalovat je přirozeně otevřená.

Vaše odpověď, zda byste nyní jednal jinak než v minulosti, tedy zní ne?

Nevidím důvod, proč by tomu mělo být jinak.

Máte na starosti kromě jiného i veřejností sledovanou oblast dopravy. Podívejme se tedy sem. Jihlava a motoristé potřebují vybudování sjezdu z dálničního přivaděče k Vodnímu ráji i v druhém směru. Jak vypadá situace?

Po letech jednání se nám podařilo domluvit s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) z dopravního hlediska na zásadním napojení obchodní zóny u Vodního ráje na silnici I/38.

Naší snahou bylo zrealizovat tuto stavbu jako sdruženou investici, ale ŘSD je již v projekční přípravě dále a hodlá upravit jeden směr přivaděče v roce 2017 a druhý směr v roce 2018 s tím, že při rekonstrukci bude počítat s napojením na městem budovaný sjezd v roce 2018.

Bude se stavět sjezd jako kruhový objezd?

Ne, studie prokázala, že bude výhodnější řízená světelná křižovatka.

V minulém roce si město nechalo zpracovat dopravní průzkum v MHD. Co z jeho vyhodnocení vyplynulo?

Dopravní průzkum potvrdil náš záměr změnit jízdní řády tak, aby ve špičkách byly intervaly dvanáctiminutové a v méně frekventovaných časech patnácti nebo dvacetiminutové.

V případě trolejbusů se tak již stalo k 1.dubnu. Jízdní řády jsou tím přehledné a snadno zapamatovatelné a nyní připravujeme stejnou změnu také pro autobusy. Zavedli jsme rovněž noční linku a její spuštění se setkalo s mnoha pozitivními ohlasy.

Ke změnám, které chceme zavést od podzimu, patří expresní linky do průmyslové zóny z nejlidnatějších částí města.

Další změny v trolejbusové dopravě souvisí s výstavbou trolejového vedení na Vrchlického ul. Předpokládáme, že k tomu dojde na podzim. Čekáme jen na vypsání dotační výzvy, ze které máme možnost projekt financovat. Pokud se podaří realizovat trolejové vedení letos, budou současně provedeny i změny trolejbusových spojů.

Jaké poznatky přinesl průzkum u spojů do okrajových částí města?

Jihlavské okrajové části se vyznačují nízkou osídleností a velkou vzdáleností od centra města. Tyto spoje řešíme malými autobusy a frekvence spojů je úměrná malému počtu cestujících.

Specifický je Hosov, který má velmi dobrou dopravní obslužnost meziměstskými autobusovými spoji. Problém je však u spojů z města do Hosova, kde cestující po vystoupení z vozu musí přecházet frekventovanou vozovku, a to je nebezpečné především pro malé školáky. Po náročném hledání rozumného řešení jsme dospěli k závěru, že řešením bude zavedení dvou spojů MHD, které budou zajíždět na zastávku uvnitř Hosova.

Co plánujete v centru města?

Jednak obnovíme zastávku naproti Dělnického domu ve směru z centra, která tam historicky byla.

Dále ve spolupráci s Krajem připravujeme dvě nové zastávky pro meziměstskou dopravu naproti Brány Matky boží.

Tím se zkrátí doba jízdy cestujícím do (z) centra města a současně očekáváme oživení ulice Matky boží. V závěru roku pak plánujeme zavedení novelizované koncepce parkování ve městě.

Nebudou zastávky překážkou plynulosti dopravy? V těchto místech je doprava značně exponovaná.

Navrhované technické řešení by nemělo mít zásadní vliv na plynulý provoz.

Navíc v horizontu 4 let dojde k odklonu tranzitní dopravy z centra města, vybudováním nového úseku silničního obchvatu. Pak by mohlo dojít i k humanizaci Hradební ulice.

Proslýchá se, že plánujete průjezd MHD Benešovou ulicí?

To je zatím v řešení. Nutno říci, že všechna moderní města mají udržitelnou dopravu v klidových částech, kde je vedle aktivní mobility, tedy pěších a cyklistů, také na vhodných místech vedena i MHD.

Taková řešení se v zahraničí stávají již běžnými a můžeme se s nimi setkat také u nás. V pěší zóně mohou jet vozidla MHD pouze 20km rychlostí, ale délka trasy mezi body A a B (v tomto případě mezi Masarykovým nám. a nemocnicí)je výrazně kratší a jednodušší, a tím je v konečném efektu vozidlo MHD konkurenceschopné osobnímu automobilu.

Stálým „hitem“ je kromě Prioru také lávka přes Heulos. Co řeknete k tomuto?

Opravdu na tom pracujeme, žijeme však v historickém městě, a proto musíme všechny nové stavby konzultovat s Úřadem památkové péče. Konzultace probíhají a věřme, že se najde úspěšné řešení.

Výstavba lávky by znamenala velký průlom v posílení aktivní mobility (pěších a cyklistů) mezi centrem a velkým sídlištěm Březinova.

Vznikla by tím nová krásná městská tepna, která by výrazně oživila tento prostor a ubylo by automobilů v centru.

Na neukázněné řidiče město postavilo na druhé křižovatce kamerový systém, tentokrát u City Parku. Co si od toho slibujete?

Duben byl měsícem zkušebního provozu a ukázalo se, že je stále hodně nezodpovědných řidičů.

O spuštění systému jsme několik měsíců informovali veřejnost a v prvním ostrém květnovém týdnu došlo k výraznému snížení průjezdu křižovatky na červenou.

Kéž by tomu tak bylo i v následujících týdnech. Opatření má ryze preventivní charakter.

Kamerový systém ale také něco stojí. Uvažuje město o dalších takto monitorovaných křižovatkách?

Zatím ne. Věříme, že toto opatření přispěje k větší ohleduplnosti a odpovědnosti řidičů.

Především obyvatele Pístova zajímá, co se bude dít s vozovkou, která je dlážděná a ve špatném stavu?

Na příští rok plánujeme sdruženou investici statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Město zrekonstruuje kanalizaci, vodovod, zastávky MHD a dostaví chybějící chodníky. Kraj potom nechá zhotovit asfaltové povrchy, to vše na ulicích Wolkerova a Telečská.

Termín realizace?

Počítáme s příštím rokem.

Křižovatka u ONO je již několik let problémem města. Co s tím?

Rada města schválila řešení. Dojde k vybudování dvou nových protilehlých zastávek, jedné na novém propojení za benzínovou stanicí a druhé v místě „Havaje“. Světelná křižovatka umožní preferenci MHD a vozidel Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, její dynamické řízení a vyšší kapacitu.

Současně vybudujeme u západní zdi hřbitova parkoviště typu P+R, z kterého bude také možné vstoupit na hřbitov novým vstupem. Součástí tohoto projektu budou i tři nové bezpečné přechody.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
03.04.2020 Bez kategoriePolitická korektnost mi v kultuře připomíná cenzuru, říká Vítězslav Schrek (ODS)

Bojím se doby, kdy nebude možné jít na rockový koncert, který nebude dotovaný, říká Vítězslav Schrek (ODS), který byl 14 let členem kulturní komise města Jihlavy. A 10 let ji vedl. Plných ...

Komentáře (1)
25.03.2020 Bez kategorieJihlavský zastupitel Šedivý (ANO) vyzývá k hledání úspor v městském rozpočtu

Vzhledem k současné nelehké situaci s koronavirem a vyhlášenému nouzovému stavu v České republice je více než jasné, že růst HDP bude daleko nižší, než se původně očekávalo. Ministerstvo ...

Komentáře (1)
17.03.2020 Bez kategoriePředseda Senátu Vystrčil a jeho čtyři prosby k lidem

Miloš Vystrčil, předseda Senátu, na svém webu publikoval příspěvek, v němž se obrací na občany ČR. V celém znění jej přetiskujeme: Vážení spoluobčané, milé děti, vzhledem ...

Komentáře (24)
02.03.2020 Bez kategorieNovým náměstkem primátorky Jihlavy se stal Petr Ryška (ODS)

Jihlavské zastupitelstvo v pondělí 2. března zvolilo náměstka primátorky, který se stal Petr Ryška (ODS). Nahradil bývalého náměstka Petra Laštovičku (ODS), který rezignoval 4. února 2020 ...

Komentáře (2)
20.02.2020 Bez kategorieŠéfem Senátu byl podle očekávání zvolen Vystrčil z ODS

Novým předsedou Senátu se stal podle očekávání Miloš Vystrčil, dosavadní předseda senátorů ODS a místopředseda strany. V tajných volbách porazil prvního místopředsedu Senátu Jiřího ...

Komentáře (11)
18.02.2020 Bez kategorieVysočinská šéfka ANO Oborná k přestupu svého exlídra Pavlíka

JL: Co říkáte na to, že minulý lídr ANO v krajských volbách Josef Pavlík přestoupil ze zastupitelského klubu ANO do zastupitelského klubu KSČM? Je to svébytné rozhodnutí pana Pavlíka, ...

Komentáře (1)
16.02.2020 Bez kategorieP. Kováčik (KSČM) k volbě ombudsmana: Máme se podřizovat diktátu jedinců

Volba veřejného ochránce ukázala, kam až mohou někteří ve své nenávisti zajít. Milion chvilek se pokouší diktovat pomocí výhružek poslancům, vládě i prezidentovi a vnucovat všem své ...

Komentáře (3)
20.01.2020 Bez kategorieMonika Oborná (ANO) pokračuje na postu krajské předsedkyně

Členové hnutí ANO 2011 po dvou letech volili nové krajské vedení na Vysočině. Podporu a důvěru ze všech pěti oblastí dostala dosavadní krajská předsedkyně a poslankyně Monika Oborná. ...

Komentáře (0)
20.01.2020 Bez kategorieOpozice chce od náměstka P. Laštovičky (ODS) slyšet vysvětlení platebního rozkazu

Náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS) vydal tiskové prohlášení k právnímu sporu, který vede. Reagoval tak na článek portálu Občasník Miroslava Mareše, že čelí dvoumilionovému ...

Komentáře (11)
09.01.2020 Bez kategorieExprimátor Chloupek: Pokulhává podpora státu pro místní komunikace

Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? Rudolf Chloupek: Jelikož se zázraky tak často nedějí, ...

Komentáře (0)
09.01.2020 Bez kategorieLaštovička (za KDU-ČSL): K významnému výročí chystáme konferenci

Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? M. Laštovička: Letos uplyne 750 let od vydání ...

Komentáře (1)
03.01.2020 Bez kategoriePaul (SPD): Chceme bezplatnou dopravu MHD

JL: Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? Petr Paul: - my, zastupitelé za SPD silně ...

Komentáře (2)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net