Reklama
Dnes je neděle 05.07.2020     svátek má Státní svátek - Cyril a Metoděj

Třicet let naivity

Ilustrační foto: archiv JL
Ilustrační foto: archiv JL

25.6.2020 Čtenáři píší/Komentáře (10), autor:
Libor Novák, Jihlava

Před 30 lety, částečně rozčílení zásahem režimu proti našim dětem na Národní, částečně zmanipulováni, částečně podvedeni, částečně v euforii z nečekané možnosti získání svobody, jsme na náměstích cinkali klíči. 
Doufali jsme, že se zbavíme starého režimu, se kterým odejde jeho netečnost k životnímu prostředí, naší svobodě, životům a zdraví. Doufali jsme, že s minulým režimem zmizí i nabubřelí a arogantní papaláši, kterým bylo jedno v jakém prostředí žijeme, jakou máme budoucnost (podle nich samozřejmě jen tu zářnou), jestli my, naše rodiny, děti a vnoučata, přežijeme zaneřáděné životní prostředí, jedovaté řeky a rybníky.
Já, ve své blahosklonnosti, či spíše naivitě, jsem se až do nedávna domníval, že arogantní papaláši jsou dobou dávno minulou. Krátce po sametu jsem totiž odjel pracovat do USA, potom Itálie, abych se po svém návratu do rodné země usadil i s rodinou pracovně v Praze.  Do Jihlavy jsme dojížděli jen na víkendy, a i většinu z nich jsme trávili na cestách.  
Měl jsem to štěstí, že jsem pracoval v manažerských pozicích většinou pro známé zahraniční společnosti, pro které ekologie nebyla jen prázdným cárem popsaného papíru. Někdy jim možná až příliš naopak záleželo na dobré pověsti mezi komunitou, ve které se jejich společnosti nacházely. 


Posledních jedenáct let jsem pracoval v managementu Akademie věd ČR a na rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Tam bylo ekologické smýšlení i slušné jednání jak k zaměstnancům, tak svému okolí, povinnou samozřejmostí.
Před dvěma roky jsem se dočkal věku, ve kterém jsem se konečně mohl stát rentiérem. Moc jsme se s manželkou těšili domů, na rodnou Vysočinu, do svého rodinného domku v Jihlavě – Bedřichově. Opouštěli jsme Prahu, těžce trápenou nejen hlukem, ale především imisní zátěží ovzduší. Těšili jsme se proto na čistý vzduch na Vysočině, na čisté a zdravé životní prostředí.
Krátce po našem návratu jsme se začali divit, proč máme každé ráno pokryté černé auto „pískem se Sahary“, stejně jsme začali vnímat i nějakým podivným prachem zašpiněné parapety oken, balkony, bazén, i terasu chatky.  Začali jsme vnímat neskutečný noční hluk, o kterém jsme si zprvu mysleli, že je produktem dálničního přivaděče. 
Začala nás strašit noční oblaka podivně zbarveného dýmu nad Kronospanem. Zanedlouho začaly i mé, nyní již dvouleté respirační potíže, kašel, a s nimi chození po doktorech. Nemile nás postihla i náhlá onemocnění i úmrtí spojená s výskytem rakoviny v okolí našeho bydliště, a bohužel, také přímo v naší rodině. Proto jsme se začali zajímat mezi kamarády a sousedy, co se to děje. Jak je možné, že náhle, po návratu z mnohaletého pobytu v smogem „zamořené“ Praze domů na Vysočinu, vnímáme tolik zdravotních problémů a jiných těžkostí? 


Odpověď vždy byla jasná – co se divíš, bydlíš kousek od Kronospanu. Samozřejmě se mně nechtělo po mých 30tiletých zkušenostech z jiných míst světa i ČR věřit, že by se nějaký podnik mohl v dnešní době chovat tak nepřátelsky ke svému okolí, svým občanům. A tak jsem se začal více zajímat o to, co se v Kronospanu děje. A nestačil jsem se divit. 
Když jsem se dozvěděl, že Kronospan hodlá pro výrobu OSB desek rozšířit technologii zpracování odpadového nábytku, že chce k nám na Bedřichov tento odpad svážet z celé Evropy a ten pár metrů od mého domova, drtit a již jednou chemií nasycený materiál znovu zpracovávat, prostudoval jsem si příslušnou dokumentaci EIA k novému záměru „zavedení recyklace dřeva do OSB“. 
A opět jsem se musel divit. Nejen vyjádřením zpracovatelů EIA, ale především úředníků Kraje Vysočina, kteří mimo jiné v posudku doslova píší, že „záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn“. 
Vidím špatně, či to nechápu? Či žiji někde úplně jinde, než pár set metrů od Kronospanu? Záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky Kronospanu? Proč se má z Bedřichova, navíc pár set metrů od mého bydliště, stát odpadiště Evropy?
Proto jsem se se svými sousedy a kamarády rozhodl zúčastnit veřejného projednávání vlivů na veřejné zdraví k diskutované záměru Kronospanu. Je den „D“, pátek, půl hodiny po druhé odpoledne. V jednacím sále je jen pár lidí. Organizátoři chytře zvolili čas i den, jen co je pravda. Lidé jsou ještě buď v práci, anebo odjíždějí na víkend. Prohráváme 1:0. 


Pak začíná jednání, a já si připadám, jako v pimprlovém divadle. Paní jednatelka se nám snaží vnutit, jaké „pozitivní dopady“ bude mít jejich záměr na životní prostředí. Zástupci kraje, (mimochodem i ta, která ve zprávě EIA hovoří, že zavedení recyklace již jednou na nábytek zpracovaného materiálu nasyceného všemi možnými chemikáliemi a pojidly, nyní již odpadového dřeva z celé Evropy, nebude mít vliv na životní prostředí v okolí Kronospanu) pokládají nezáludné otázky, a defilé zástupců Kronospanu rozjíždí svoje PR. Vypadá to, že veřejnost se vůbec nedostane ke slovu a jakoby předem dohodnuté a připravené divadlo splní svůj účel. 
PR představení Kronospanu pokračuje a já se v myšlenkách vracím o 30 let zpět a mám pocit, že před sebou vidím znovu ty stejně naduté, arogantní papaláše, přesvědčené o své neomylnosti a nadřazenosti. 
Jenže pak se ke slovu dostane zástupce magistrátu města Jihlavy, a způsob kladení otázek i jejich obsah se prudce mění. Z nevinných krajských otázek jsou zde najednou magistrátní otázky ostré jak žiletky. Kde berete vodu potřebnou pro váš provoz? 
Máme informace o báňským úřadem neschválených vrtech, ze kterých údajně čerpáte načerno vodu… Kdy vysázíte zeleň, která podmiňuje souhlas města… Ratatatata. Předchozí PR představení se hroutí jako domeček z karet a novodobí provinční papaláši se začínají potit. A to má ještě přijít ke slovu veřejnost. Zástupci Kronospanu již tuší, že to dnes a zřejmě nejen dnes, nebudou mít lehké, jak možná doufali.
Během vystoupení veřejnosti byla z její strany vznesena zajímavá otázka, kdo tady vlastně o zdraví a životech občanů Bedřichova, potažmo Jihlavy rozhoduje? Jednatelé pocházejí z Třeště a Chotěboře, zpracovatelé EIA najatí Kronospanem z Brna, posuzovatelka záměru ze Zlína. Opravdu reprezentace, která jistě bude do roztrhání těla bojovat za Bedřichov a Jihlavu. Jak naivní představa…
30 let naivity. 30 let mé, blahosklonné naivity. Kde jsem těch 30 let žil, když jsem se domníval, že papaláši jako vystřižení z minulého režimu již neexistují? Jak je vlastně možné, že z dříve téměř neškodných a v Jihlavě celkem oblíbených dřevařských závodů se během doby stal takový moloch téměř uprostřed města, ohrožující naše zdraví, životy a životní prostředí. Kdo tuto situaci dopustil? Co dělaly (nebo spíše nedělaly) tak dlouhou dobu odpovědné složky města a kraje?
Po návratu domů z veřejného projednávání jsem se začal ještě hlouběji zajímat o podle mého názoru podivnou nečinnost odpovědných úřadů kraje Vysočina. Jak je možné, že nikdo z těch, jejichž přímou povinností je starost a péče o zdraví občanů kraje, nekonal a nekoná? 


Vždyť nečinnost orgánů veřejné správy představuje výrazné porušení zásady zákonnosti, právní jistoty a rozpor s pojetím veřejné správy jako služby občanům vykonávané v souladu s principy dobré správy, protože v konkrétních případech způsobuje zásah do ústavně zaručených práv (zejm. práv zaručených v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod1), příp. i do práv zaručených mezinárodními dokumenty (např. čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).  
Jak je možné, že Kronospan zahájil v první polovině 2019 černou stavbu, která započala dříve, než byla ukončena první část zákonného procesu, tedy procedura EIA? 
Jak je možné, že krajské úřady nezajímá skutečnost, že společnosti Kronospan již 31. 12. 2019 vypršela platnost výjimky pro provoz zařízení překračujícího hlukové limity?
Jak je možné, že i po tomto termínu společnost Kronospan může nadále beztrestně produkovat prokazatelně škodlivé hlukové emise, a žádný krajský úřad nijak nereaguje?
Jak je možné, že podle médií Krajský úřad kraje Vysočina naopak potichoučku rozhoduje o změnách vydaných integrovaných povolení, kterými by i nadále byly legalizovány nadlimitní zdroje hluk Kronospanu?
Jak je možné, že se přehlíží výše uvedené skutečnosti, čímž se de facto legalizuje protiprávní provoz Kronospanu, především drtiče ZENO, největšího zdroje emisí hluku?
Jak je možné, že doposud nikdo neučinili žádné veřejnosti známé kroky, směřující k zastavení současného protiprávního provozu společnosti Kronospan?
Mám ale i další otázky.


Podle žebříčků IRZ (integrovaný registr znečišťovatelů, údaje 2018) vyprodukoval Kronospan v minulých letech ročně téměř 15 tun karcinogenních polutantů, zařazených Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) do skupiny 1, tedy prokázanými karcinogeny nebezpečnými pro člověka. 
Jak je možné, že zpracovatel EIA tento fakt přehlíží a bagatelizuje? Na veřejném projednávání dokonce argumentoval, že formaldehyd (rovněž karcinogen skupiny 1) máme stejně všichni doma (o tom existuje zvukový záznam z projednávání). Tak proč nedýchat ročně ještě navíc dalších přibližně 15 tun polutantů. Po případném rozšíření provozu to bude ještě o přibližně tunu více. Za poslední doposud zveřejněný rok měření vyprodukoval Kronospan kolem 300 000 tun CO2, k jehož likvidaci je potřeba téměř 30.000 ha lesa. Vysočina má asi 200.000 ha lesa, což znamená, že téměř celá 1/6 všech lesů na Vysočině je zaměstnána kysličníkem uhličitým z Kronospanu. 


A co další škodliviny? Například oxidy dusíků? Těch v měřeném roce vyprodukoval Kronospan dle IRZ téměř 375 tun! Dle stránek Arnika.org  se jedná o biogenní prvek, jehož toxicita závisí na velikosti přijaté dávky. Člověk je oxidům dusíku vystaven zejména vdechováním. Při vdechování nízkých koncentrací se objevuje podráždění oči a sliznic horních cest dýchacích. Při vyšších dávkách dochází k popálení dýchací soustavy, nevolnostem, křečím, snížení okysličení organismu, může nastat i smrt.
Když toto všechno nechává klidnými krajské úřady, co na to říká slovníkem EIA „dotčená populace“? Opravdu je to těmto občanům Bedřichova a přilehlých obcí, kterých je podle studie EIA více než 8 tisíc, až tak jedno? Proč nás, které to trápí, byla na veřejném projednávání jen hrstka? Opravdu se my, tedy „dotčená populace“ z „dotčeného území“, tak lehce smíříme s faktem, že naše nemovitosti ztratí na hodnotě a stanou se neprodejnými? Že naše děti a vnoučata nebudou moci dýchat čistý vzduch, budou ohrožené karcinogenními polutanty i rizikem z hlukových emisí, tedy obtěžování hlukem, rušením spánku a souvisejícím rizikem kardiovaskulárních onemocnění? 


Jak je vůbec možné, že se k tomuto záměru Kronospanu nevyjadřují ekologické neziskovky, podporované z našich daní prostřednictvím státního rozpočtu? Kde jsou ti „ochránci přírody“, všechny ty Děti Země, Duhy, Brontosauři, Greenpeace a já nevím kdo ještě, kteří kvůli pár broukům či migrujícím žabičkám léta blokují výstavbu důležitých dopravních tepen, ale životy občanů je zřejmě nezajímají? 
Vždyť v preambuli na webových stránkách zelenezpravy.cz/ekologicke-organizace-v-cr píší následující: „Úkolem ekologických organizací je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z nás a na ochraně přírody.“ 
No, papír, pardon, monitor, asi snese všechno… 


Je ještě mnoho otázek, ale málo uspokojivých odpovědí. Jsem opravdu tak naivní, anebo se nejen na Bedřichově dáme dohromady a něco prospěšné pro zdraví a životy nás i budoucích dokážeme? 
Vždyť, jak psal nedávno pan Kameník - BEDR LIVES MATTER!
 
Libor Novák,
Jihlava 
 

Diskuze k článku

Nový komentář

z roku 2003: Zápach obtěžuje, ale neškodí
Podle vedení závodu a odborníků však téměř žádný problém neexistuje.

"Ani jedno z četných měření nezjistilo nevyhovující složení emisí ani imisí a ze závodu žádné rakovinotvorné látky neodcházejí,"prohlásil jednatel Kronospanu Jan Rudolf.

a nejchytřejší byl Hájek, ten který měl hájit zdraví obyvatel města, dětí.....pokud si dobře vzpomínám povolil tenkrát i druhý  komín Kronospanu- kdyžtak prosím o opravu
:
"Narážíme spíše na psychovizuální problém. Lidé přijíždějící do Jihlavy se děsí hřibu nad Kronospanem, ale ona to je většinou jenom vodní pára,"doplnil vedoucí krajského odboru životního prostředí Pavel Hájek.

celý článek:
http://www.enviweb.cz/45185
----------------------------------------------------------------------- 
....takže za chvíli budou lidi posílat do blázince, protože z Kronospanu žádný bordel neodchází a jedná se o PSYCHOVIZUÁLNÍ PROBLÉM..........po soudech je tahají už nyní...........hodně to připomína stbácký praktiky......ty parchy na ventilátor si někam strčte a zdaňte si je na Kypru............to jak se tady chováte skleněnou korálkou neobhájíte............snad někdy zažijete něco jako svědomí........
km | 2020-06-25 19:34:06 | Reagovat
Chápu znechucení z veřejného projednání
Dobrý den, pane Nováku, píši Vám jako zástupce organizace Greenpeace, který v posledních letech jsem navštívil mnoho veřejných projednání, ať už v rámci procesů EIA či jiných správních řízení. A musím Vám dát za pravdu, že to může být demotivujcí či otřesný zážitek, ať už přímo během jednání či tím, jak celý ten proces dopadne. Mám spoustu příkladů. Při jednání o výjimce z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice nám místní úřednice řekla, že názor veřejnosti ke svému rozhodnutí nepotřebuje a že veřejné slyšení svolala jen proto, že to vyžaduje zákon. Při slyšení k rozšíření dolu Turów nebyli schopní ani zajistit dostatečný překlad, takže Češi ohrožení těžbou se nemohli ani pořádně vyjádřit. A nakonec celý ten proces EIA stejně obešli a vydali v paralelním řízení povolení, které odporuje evropské legislativě. V Mělníku zase firma ČEZ žádala o nový kotel na uhlí a o spalovnu odpadu. Když plány na spalovnu nevyšly, rozhodla se místo kotle na uhlí (na který EIU dostala) postavit multipalivový kotel s tím, že je ekologičtější. Ve skutečnosti tím ale obešla to povolení, které nedostala, protože nový kotel dokáže spalovat i odpad. Takhle bych mohl pokračovat. Ale i když ten proces EIA je nedokonalý a dá se obejít, je to rozhodně lepší než minulý režim, kdy by si to papalášové rozhodli za zavřenými dveřmi a lidé by měli od začátku smůlu. My samozřejmě nemůžeme být všude a u každé změny a u každého procesu EIA, máme své priority a těch procesů podobných tomu Vašemu se děje tolik, že to není v silách naší organizace. Ale určitě Vám rádi dáme nějaké tipy a zkusíme pomoci či Vás nasměrovat, nebojte se na nás obrátit - třeba mailem přímo na mě na lukas.hrabek@greenpeace.org. Jako člověk přímo dotčený záměrem máte možnosti, jak se mu bránit - jsou to například různé právní kroky. Určitě má smysl se dát s dalšími místními dohomady a zkusit to, jak píšete - dobré je založit si spolek, protože některých správních procesů se nemůžete účastnit jako fyzické osoby. A ještě taková drobnost nakonec - je mýtus, že by ekologické organizace nějak zdržovaly výstavbu dálnic. My v Greenpeace jsme se do těchto procesů třeba nikdy nezapojovali. Do těchto procesů se zapojují Děti Země, ale úsek dálnice, proti kterému bojovali, začal stavět výrazně rychleji než úsek, proti kterému nikdo nebojoval. Na to, aby se léta nestavěly dopravní tepny, totiž stačí neschopní a pomalí úředníci na ministerstvu dopravy a SŽDC, kteří se vinu a svá pochybení snaží svalovat na ekology. Přeji Vám všechno dobré a mnoho sil ve Vašem snažení, protože - věřte mi - budou určitě potřeba.
Lukáš Hrábek | 2020-06-26 17:03:07 | Reagovat
proti bolševikovi nevidím žádný rozdíl
cituji:
Ale i když ten proces EIA je nedokonalý a dá se obejít, je to rozhodně lepší než minulý režim, kdy by si to papalášové rozhodli za zavřenými dveřmi a lidé by měli od začátku smůlu

..................výsledek 30 let panujícího demokratického bordelsystému  pro Bedřichov je ten, že životní prostředí je horší než za těch papalášů......různé požáry tun elektroodpadu...........dřevařský- spíše už chemický- závod, který narostl do obludných rozměrů téměř uprostřed města, obytných zón..........trošku si o problému pokacáme, my vám vysvětlíme, že vše je v pořádku a spolu s absolutně nefunkční na ruku jdoucí státní správou si prosadíme co potřebujeme............dříve si lidé báli ozvat......nyní opět z velké části mlčí- mlčíme, protože si myslí, že to stejně nemá cenu.......mají nás kde potřebují, stejně jako ti papaláši..........dříve nás tlačili do kouta z ideologických důvodů, nyní proto, aby si mohli dělat jejich výdělečné prasečí kšefty .........
km | 2020-06-26 18:08:44 | Reagovat
Ty seš soudruhu
typickej příklad komoušskýho hovada cíleně a selektivně ztrácejícího paměť. Stav životního prostření je, i Kronospanu navzdory, nesrovnatelně lepší, než byl za těch papalášů. Nacpi se koblihou a nemontuj se do věcí, kterým nerozumíš.
Martin | 2020-06-26 21:57:15 | Reagovat
ok....zkusím přejít na tvůj způsob komunikace.........koblihou se rveš taky, je levná a on má myslím 50 procent trhu.........jestli jsi opravdu četl 30 let naivity, tak tam máš napsáno,jak nesrovnatelně lepší je nyní životní prostředí na Bedřichově.........k tomu si třeba přidej tuny hořícího plastu z elektroodpadu.........jen kavárnický hovado není schopno pochopit, že stovky tisíc tun starýho nábytku, plnýho chemických pojidel, barev, atd, dotaženýho z  Německa atd..........udělá z Bedřichova skládku Evropy........se všemi neg. dopady......nárust dopravy...........hluk.......další prašnost.........
km | 2020-06-27 05:55:15 | Reagovat
Oba máte částečně pravdu
Pánové,
je škoda, jak píši níže, tříštit síly a dohadovat se, který systém je horší, či lepší. Částečně máte, pokud si mohu dovolit ve svém věku vaše názory hodnotit, pravdu oba dva.
V minulém režimu bychom si nedovolili proti výstavbě takových továren ani pípnout. Dnes můžeme. V tom je současnost lepší. Na druhou stranu by si ani soudruzi v dobách minulých nedovolili takto kašlat na lidi. On by se totiž vždycky našel nějaký vyšší soudruh, nebo jeho kamarád, který by v postižené oblasti bydlel, a ten by jim to vysvětlil. V tom tedy byl minulý režim méně nebezpečný, než takový současný ekonomický moloch, který se domnívá, že si může koupit každého...
Tak se, prosím, zbytečně nehádejte, a pomozte společnou podporou.
Díky moc.
Libor Novák | 2020-06-27 19:15:18 | Reagovat
Každá pomoc dobrá
Dobrý den, děkuji za nabídku pomoci. Rád se s Vámi spojím, zřejmě během příštího týdne.
Co se týče zdržování výstavby dálnic - mám na to svůj názor, který tady nemá cenu obhajovat. Tříštění sil proti takovému molochovi, by bylo kontraproduktivní:-) 
Libor Novák | 2020-06-27 19:06:57 | Reagovat
Souhlasím a podepisuji
Vážený pane Libore Nováku,
milý můj kamaráde. Se vším co jsi napsal o firmě Kronospan se sice souhlasit nedá. Je vidět že nejsi od fochu. Jinak ale souhlasím a i s vědomím jejich praktik, zastrašování a politického nátlaku (naše zvolená, krásná a chytrá primátorka jede s rádiovkou v ruce za bossem Kaindlem do Rakouska - odporné) se připjuji k velmi důraznému odporu proti jejich působení zde. Ve zkratce: Jděte už do P....E. (Místo kam sslunce nesvítí) Nechci mít ze svého rodiště vřed republiky, který svým působením firma Kronospan vytváří. Howqh Petr Dedek
Dedak | 2020-06-29 21:01:00 | Reagovat
Zastavme KRONOSPAN
Vážený pane Dědku,
můj milý kamaráde. Jsem rád, že se připojuješ k velmi důraznému odporu proti působení Kronospanu v našem městě, a zřejmě i proti tomu, aby se z Jihlavy a Bedřichova především stalo smetiště celé Evropy. Za necelý měsíc, dne 20. července 2020 v 18 hodin, se chceme s podobně smýšlejícími lidmi sejít v Zezulkárně, abychom se pobavili o založení spolku, který by bojoval všemi dostupnými prostředky nejen proti novému záměru Kronospanu vozit odpadový nábytek z celé Evropy k nám na Bedřichov, ale především proti liknavosti úředníků, kteří bez ohlednu na zájem občanů města a kraje a jejich zdraví povolují Kronospanu všemožné výjimky. Proto, prosím, přijď mezi nás a přiveď s sebou podobně smýšlející lidi, kteří již nechtějí pasivně sledovat, jak s námi krajští,  magistrátní i kronošpančtí "papaláši" vydrbávají, Budeme potřebovat nejen Vaši pomoc a podporu pro spoustu akcí, které plánujeme zorganizovat a realizovat.
A teď trochu kritičtěji. Nechápu, co míníš tím, že nejsem od fochu. Ano, nezpracovávám dřevnou hmotu, ani nevozím do Jihlavy odpad z celé Evropy. V tom Ti dávám za pravdu. Ale co to má společného s mým článkem? V něm uvádím pouze samé objektivní a doložitelné údaje. Vše, co jsem napsal, pochází z oficiálních zdrojů. Integrovaného registru znečišťovatelů ovzduší, dokumentace EIA k záměru "vozit odpad do Jihlavy", vyjádření krajských úředníků v této dokumentaci, vyjádření Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) a dalších oficiálních zdrojů včetně nahraných vyjádření účastníků veřejného projednávání EIA. Nic není subjektivního, vycucaného z prstu jen na základě mých vlastních pocitů, či zdrojů "jedna paní povídala". Proto dost dobře nechápu, proč argumentuješ, že nejsem "od fochu".
Jediná subjektivní stanoviska, která mně můžeš vytýkat, vycházejí z veřejného projednávání EIA, Toho jsi se Ty však (bohužel) nezúčastnil, tak i tato případná možnost ke Tvé výtce vůči mým stanoviskům v článku není validní. 
Tak Tě zdravím a díky za zájem. Věřím, že se nejpozději 20. července na Zezulkárně uvidíme a prodiskutujeme vše potřebné.
Moc zdravím,
Libor
Libor Novák | 2020-06-30 18:43:25 | Reagovat
..stejná "pára" v Polsku 12 2015.........


https://www.youtube.com/watch?v=qbwzjY7WkaU
toto také známe.........
:


https://www.youtube.com/watch?v=jVvkEkDCH04

https://www.youtube.com/watch?v=T05FGA6dUX8
 
km | 2020-07-01 19:07:11 | Reagovat
Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
22.04.2020 Čtenáři píšíSpolupráce je soutěž v lidství

Ceny, medaile a poháry, už od mala jsme vychováváni soutěžit a být lepší než ten druhý. Lepší, silnější, rychlejší. Soutěžíme a poměřujeme svoje výkony s druhými lidmi. Soutěžíme ...

Komentáře (1)
16.04.2020 Čtenáři píšíMám velkou radost! Podařilo se Musimesipomahatvjihlavě

Že se to v době karantény nehodí? Právě že naopak. Já byla nejdřív hrozně smutná. A vzteklá. Jenže na vir se můžete vztekat a má to úplně stejnej efekt, jak když se vztekáte na vládu. ...

Komentáře (0)
15.04.2020 Čtenáři píšíKoronavir 

Malý bacil koronavir, dumá, koho by nakazil, je tak sám v tom Božím světě, kde při jaru všechno kvete. Vida, na lavičce děda sedí, do zeleně parku se zálibou hledí, už si vybral ...

Komentáře (0)
13.04.2020 Čtenáři píšíVelikonoční dopis křesťanům 2020: Smrt nemůže s Kristovými učedníky naložit jako s kořistí…

„Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých“. Ř 14,9. Pandemie koronaviru Covid-19 změnila navyklý způsob života naší planety. Vylidněná města, zavřené školy, ...

Komentáře (3)
01.04.2020 Čtenáři píšíKoronavirus – výzva k obrácení

Vojtěch Kodet Když jsme letos vstupovali do doby postní, nikdo z nás netušil, jak bude jiná oproti předešlým. Každoročně si křesťané kladou otázky, jak tuto dobu dobře prožít, ...

Komentáře (1)
31.03.2020 Čtenáři píšíPohřebnictví ve světle opatření vlády v době nouzového stavu

S ohledem na trvající opatření vlády v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, ...

Komentáře (0)
30.03.2020 Čtenáři píšíDevadesát let jednoho života

Podíváte-li se do očí člověku, který slaví své devadesáté narozeniny, uvidíte mnohé. Radost z výjimečné chvíle, možná i trochu melancholie a také něco, co v jiných očích neuvidíte. ...

Komentáře (1)
27.03.2020 Čtenáři píšíJe třeba přejít od keců k činům

Jinak nejde tuto invazi nazvat. Svět prochází mnoha drastickými změnami. Jedny se nás „netýkají“, protože jsou, jako by daleko od nás, ale hranice jsou jen pomyslné. Něčemu se bránit ...

Komentáře (1)
25.03.2020 Čtenáři píšíZa Královnou swingu Evou Pilarovou

V sobotních ranních hodinách, 14. 3., nás zastihla smutná zpráva. Po vleklých zdravotních problémech nás a hudební svět opustila Eva Pilarová (+80). Legendární zpěvačka zemřela v sobotu ...

Komentáře (0)
23.03.2020 Čtenáři píšíStomatologie v čase epidemie

Obracím v ruce včerejší dárek od pana ministra, respirátor KN95. Typický no name, bez ventilu, prostě Čína. Máme jich osm, takže se sestrou na čtyři dny. Možná jste to slyšeli: rizikové ...

Komentáře (2)
18.03.2020 Čtenáři píšíPohádková babička čte ve školce ve Velkém Beranově

Propojování generací je v dnešní době velmi oblíbenou a žádanou záležitostí. Proto jsme velmi rádi, že od nového roku k nám do školky začala chodit „Pohádková babička“ číst dětem ...

Komentáře (0)
05.03.2020 Čtenáři píšíCeloškolní projekt k médiím

V pátek 21. února připravila třída Praktické školy 1 pro ostatní žáky Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava projekt Mediální výchova. Na jednotlivých stanovištích ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net