Reklama
Dnes je pondělí 13.07.2020     svátek má Markéta

Život je krásnej! Archivář a badatel Ladislav Vilímek oslaví v pátek jubileum

BADATEL a publicista Ladislav Vilímek při křtu jedné z jeho publikací řady I domy umírají vstoje v gotické síni jihlavské radnice. Foto: Jiří Varhaník
BADATEL a publicista Ladislav Vilímek při křtu jedné z jeho publikací řady I domy umírají vstoje v gotické síni jihlavské radnice. Foto: Jiří Varhaník

28.5.2020 Aktuality/Komentáře (1), autor:
PhDr. Vlastimil Svěrák, Státní okresní archiv Jihl

Začátkem devadesátých let začal do jihlavského okresního archivu v Hluboké ulici přicházet badatel středních let, který se do badatelského listu zapsal jako Ladislav Vilímek, narozený 29. května 1940 v Brtnici, bytem v obci Rounek. 
Byl jsem tehdy zaměstnán v archivu jen krátce, a tak jsem byl dost překvapen, že se ves s tímto názvem v našem okrese vůbec nachází. Pan Vilímek se zajímal o oblast na západ od okresního města, hlavně o obce Vyskytnou, Rounek, Plandry, Bílý Kámen, Rantířov, Hosov a údolí řeky Jihlavy od Starých Hor až po Dvorce.


Zpracovával dílčí historii těchto obcí v kratších článcích uveřejňovaných v Zemědělských novinách. Byl v té době zaměstnán v Agrostavu v Hruškových Dvorech a k návštěvě archivu využíval každou volnou chvíli. 
Jeho zaujetí pro historii a historické památky bylo tak silné, že když bylo v roce 1995 archivu přidáno jedno středoškolské místo, nabídl ho ředitel dr. Karel Křesadlo se všeobecným souhlasem ostatních zaměstnanců právě jemu. Nabídku bez váhání přijal.

 

Stůl v badatelně
Náš nový kolega Vilímek měl stejně jako já svůj stůl v badatelně archivu. Rychle se zaučoval a hned se zapojil do běžné archivářské práce, spočívající v té době nejčastěji ve vyhledávání archiválií pro badatele a žadatele, kterých do archivu proudilo několikanásobně více než dnes. 


K návštěvníkům přistupoval vždy se snahou vyhovět jim co nejlépe, a ti se mu na oplátku zase nezřídka svěřovali se svými osudy, příběhy svých předků a různými zajímavostmi. 
Platnou posilou byl i při stěhování archivu z Hluboké ulice do současného sídla v roce 1999. Po přestěhování do zrekonstruované budovy archivu ve Fritzově ulici se zabýval revizí stavebních spisů města Jihlavy a inventarizací spisů zemědělských konfiskátů Jednotného národního výboru Jihlava po roce 1945. 


Jakákoli práce v archivu ho velmi bavila. Několikrát se vyjádřil v tom smyslu, že je to jeho nejlepší zaměstnání v životě, a vážil si toho, že mohl aspoň několik let před odchodem do důchodu v archivu působit. 
Vezmeme-li v potaz, že do té doby pracoval v technických či zemědělských oborech, v podnicích Modeta, Jihlavan, Oseva, Agrostav, není důvod jeho slovům nevěřit.

 

Kříže a kapličky
Pan Vilímek měl vždy pozitivní vztah ke stavebním památkám – a nemuselo se přitom jednat o nějaké významné stavby. 
Již v době před příchodem do archivu se věnoval průzkumu, popisu a ochraně drobných památek rozptýlených po krajině v okolí svého bydliště: pamětním kamenům, křížkům, kapličkám nebo pozůstatkům po dolování stříbra. 
Při svých vycházkách do kraje narazil na několik smírčích křížů a jiných pamětních kamenů, do té doby nikde nezaregistrovaných. Informace o nich zasílal Společnosti pro výzkum kamenných křížů do muzea v Aši, kde se nachází centrum shromažďující údaje o tomto typu památek.


Hodně pozornosti věnoval L. Vilímek prostým venkovským kapličkám, v minulé době často zanedbávaným. Jeho nejoblíbenější sakrální stavbou tohoto typu se stala barokní kaple sv. Antonína Paduánského, stojící v lese na kopci nad Rounkem v nadmořské výšce 629 m, vybudovaná v roce 1737 za peníze Antonína Polesného, pekařského mistra v Pelhřimově. 
Pod dohledem restaurátora odkryl L. Vilímek několikanásobnou vrstvu přemaleb až na původní omítku s barevnými malbami. Postaral se o nové vysvěcení kaple při slavnostní mši 17. června 1995 a v dalších letech k ní pořádal kolem poloviny června poutě a ke svátku sv. Valentina, jehož ostatek se v oltářním stole nachází, vycházky. 


Kapli převzal do své péče a dokud mu to zdraví dovolilo, vzorně se o ni staral. Inicioval také restaurátorský průzkum a obnovu kaplí na Bílém Kameni a v Jiříně, jejichž historii zpracoval v roce 1996 ve Vlastivědném sborníku Vysočiny. 
Vidí nerad, když není jakákoli historická stavba řádně udržována, nebo jí dokonce hrozí zánik. Vyvinul proto velké úsilí za záchranu zámečku v Plandrech, avšak neúspěšně.

 

Osudy Židů 
Dalším velkým Vilímkovým tématem je židovská problematika. Podstatnou měrou se podílel na výstavě o Židech na Jihlavsku s názvem Dotyky, uspořádané v roce 1998 v Muzeu Vysočiny, a také do úspěšného sborníku vydaného při této příležitosti přispěl řadou kapitol.


Nejsou mu lhostejné neudržované židovské hřbitovy, s několika dalšími dobrovolníky proto zajížděl po několik let každé jaro provádět úklid židovského hřbitova ve Větrném Jeníkově. Podílel se také na údržbě židovského hřbitova v Jihlavě, na soupisu náhrobků, v obřadní místnosti na hřbitově připravil na židovské téma několik výstavek. 
Již celé čtvrtstoletí systematicky pořizuje excerpce z archivního materiálu o Židech z Jihlavy a z Jihlavska a zapisuje vzpomínky těch, kteří přežili druhou světovou válku. 
Ve své digitální kartotéce má uloženo na 30 tisíc záznamů! Údaje nezištně zasílá Židovskému muzeu v Praze i jiným institucím. Tato jeho činnost má pozitivní ohlas i v zahraničí, a tak pan Vilímek občas vede korespondenci s lidmi židovského původu, roztroušenými různě po světě, včetně samotného Izraele. 


Nezřídka zazvoní návštěva z exotických končin u jeho dveří na Rounku. Několikrát také vypomohl žákům a studentům s pracemi na židovské téma, například s projektem Zmizelí sousedé, v němž se žáci seznamují s osudy židovských obyvatel, kteří žili v místě jejich bydliště. 
Pro jihlavské státní gymnázium připravil podklady pro pamětní desku obětem z řad studentů českého gymnázia v době okupace, instalovanou před několika lety ve vstupu do budovy gymnázia. V roce 2017 napsal publikaci Židovští studenti latinského a německého gymnázia v Jihlavě. 


Poznatky získané studiem archivních pramenů se L. Vilímek snaží předávat veřejnosti prostřednictvím přednášek nebo psaného textu. Jeho přednášky (on sám tomu říká „povídání“) se setkávaly vždy s velkým ohlasem, nejen pro zajímavý obsah, ale také pro jeho řečnické umění. 
Jeho způsob vyprávění a vzpomínání je přitažlivý hlavně pro starší generaci, býval proto zván k besedám do domovů důchodců nebo do spolků pečujících o občany seniorského věku. 
Vystupovat na veřejnosti mu nikdy nečinilo potíže. Průpravu získal už v mládí, kdy při svém hudebním nadání účinkoval na pódiích ve vystoupeních jako člen autorského divadla Skoba. Sudičky k němu vůbec byly štědré, neboť ho obdařily i výtvarným talentem a pestrou paletou zájmů: o historii, výtvarnou kulturu, literaturu, přírodu atd.

 

Osudy obcí i domů
Téměř veškerý volný čas věnuje L. Vilímek psaní. Na žádost starostů obcí zpracoval pro některé vesnice publikace o historii (Smrčná, Řehořov) nebo historický atlas (Kamenice, Ústí a Branišov). 
Do místních sborníků napsal několik odborných článků, většinou s židovskou tematikou nebo o historických stavbách. Pro široký okruh čtenářů otiskl v různých regionálních novinách stovky článků.
Největší ohlas veřejnosti si získalo dosavadních pět svazků řady I domy umírají vstoje, vydaných v letech 2014–2019 statutárním městem Jihlava. 
Autor se v nich zabývá historií jihlavských domů v 19. a 20. století, dnes často již zbouraných, a postupuje přitom podle určitého schématu: popisuje stavební stránku objektu, připomíná některé obyvatele domů a někdy připojuje také své osobní vzpomínky a příhody. 


Ty se týkají hlavně jihozápadní části historického centra města, označované v minulosti jako III. městská čtvrť. Do této části se jeho rodiče, Ladislav a Marie Vilímkovi, koncem třicátých let přistěhovali a bydleli tu postupně na třech různých místech. 
Otec, pocházející z Černovic na Pelhřimovsku, provozoval v Jihlavě dílnu na výrobu elektrických motorů, matka se narodila v Brně a později žila v Brtnici. Tady, ve světě tajuplných uliček a oprýskaných domů, mladý Ladislav vyrůstal, prožil školní léta a horlivě ministroval v minoritském kostele Nanebevzetí P. Marie.
Impulzem pro práci na této řadě publikací byly vzpomínky na staré domy, které byly v minulých desetiletích zbourány, někdy i zbytečně, bez pokusu o jejich záchranu. Na vydání čeká díl VI. a pan Vilímek už sbírá materiál pro další svazek. 

 

Životní optimismus
Psaní je pro Ladislava Vilímka droga, životní nutnost. Pomáhá mu zapomínat na neduhy a problémy své i svých blízkých. U počítače nemusí aspoň chvíli myslet na to, že jeho dcera s vnoučaty žije až na druhé straně zeměkoule a osobně se vídají vždy až po delším čase. 


Rozsáhlé aktivity a pevné sepětí se svým krajem mu dlouho bránily vypravit se za nimi na návštěvu, jednoho dne se přece jenom k daleké cestě odhodlal a po dlouhém letu přistál na kalifornském pobřeží. V dalších letech podnikl cestu ještě několikrát.
Ladislav Vilímek vychodil střední textilní školu v Heleníně a je tedy dobrým příkladem toho, kam to může člověk dotáhnout i bez příslušného odborného vzdělání,  pokud má o věc skutečný zájem.
Navíc má dar zaujmout lidi a získat je pro historii a ochranu památek, proto za ním do archivu přicházela řada návštěvníků s prosbou o informaci či radu. K jeho typickým osobním vlastnostem patří nekonfliktnost, optimismus a pozitivní přístup k životu. Je nadán schopností zmírňovat konflikty a napětí mezi lidmi, což bylo potřebné nejednou prokázat i v archivu.


Pan Vilímek už v archivu 18 let nepracuje, stále ho však jednou nebo dvakrát týdně navštěvuje. Čas od času nám tak může zopakovat svoji oblíbenou větu, že „Život je krásnej!“, když o tom někdy začínáme sami pochybovat. Proto mu přejeme do dalších let hodně zdraví a radosti z objevování! Ad mea veesrim šana!
 

Diskuze k článku

Nový komentář

"Pan Vilímek už v archivu 18 let nepracuje, stále ho však jednou nebo dvakrát týdně navštěvuje."
Máte špatnou evidenci,
Pan Vilímek je tam vždycky !
 
Zdeněk | 2020-05-28 13:33:27 | Reagovat
Reklama
09.07.2020 AktualityTržby průmyslových firem Vysočiny klesly

Tržby větších průmyslových podniků na Vysočině se v letošním prvním čtvrtletí snížily o 3,9 procenta na 38,45 miliardy korun. Horší výsledek než před rokem měli tito výrobci podle ...

Komentáře (0)
09.07.2020 AktualityTátovi chodím na hrob zapalovat svíčku

Pozůstalí po dvou obětech tragické nehody u Vílance, která se stala loni na jaře, nesouhlasí s podmínkou pro pravomocně odsouzeného viníka. Syn zesnulého řidiče Marek Beneš o tom promluvil ...

Komentáře (2)
09.07.2020 AktualityJe nehorázné, že kvůli roztroušené skleróze může někdo přijít o práci

Lidé v Jihlavě vysázeli poslední červnový den v parku za radnicí květiny jako symbol naděje pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Akci uspořádal spolek Roska Jihlava. Nemocné přišli ...

Komentáře (0)
09.07.2020 AktualityPřistihl jsem se, že do výkopů nahlížím i v Austrálii, usmívá se archeolog Zimola

Archeolog Muzea Vysočiny v Jihlavě David Zimola je rodák ze Znojma, kde ale žil jen asi měsíc. Je Jihlavák, a jeho největším profesním zájmem je právě město Jihlava a Jihlavsko v období ...

Komentáře (0)
08.07.2020 AktualityNezaměstnanost na Vysočině v červnu mírně klesla

Nezaměstnanost se na Vysočině přes potíže způsobené koronavirem v červnu snížila, zatímco předchozí dva měsíce počty lidí bez práce mírně stoupaly. V červnu ubylo na Vysočině 201 ...

Komentáře (0)
08.07.2020 AktualityNový dům pro krajskou knihovnu Vysočiny je hotový, obrůstá zelení

Nová budova krajské knihovnu Vysočiny za 174 milionů korun je po dvou letech stavby prakticky hotová. Fasáda už obrůstá suchomilnými rostlinami. Kraj by měl budovu v havlíčkobrodské Žižkově ...

Komentáře (0)
08.07.2020 AktualityUpozornění: 10. 8. bude uzavřen odbor dopravy

Od 8 do 11 hodin dopoledne bude 10. srpna uzavřen všem návštěvníkům odbor dopravy jihlavského magistrátu. Důvodem je odstávka přívodu elektřiny. Důvodem je podle dodavatele - společnost ...

Komentáře (0)
08.07.2020 AktualityMagistrát chce jednosměrkami rozmnožit parkovací místa v Jihlavě

Výrazné navyšování parkovacích míst chystá Jihlava v následujících letech. Podle jihlavského radního Jaroslava Vymazala (ODS) bude v roce 2025 vycházet na 1.000 obyvatel až 575 aut. „Z ...

Komentáře (0)
08.07.2020 AktualityVýzva: Jeďte na kole s ježkem

Celkem tři trasy po Jihlavě mohou nalézt cyklisté v nové interaktivní mapě. Cyklomapu se symbolem ježka se zajímavostmi Jihlavy si mohou stáhnout z webových stránek města do svých inteligentních ...

Komentáře (0)
07.07.2020 AktualityNa Vysočině se turistická sezona podle hoteliérů rozbíhá s létem

Turistická sezona se v nejvyhledávanějších lokalitách Vysočiny podle hoteliérů oslovených ČTK rozbíhá hlavně se začátkem školních prázdnin. V Telči s památkami UNESCO kromě individuálních ...

Komentáře (0)
07.07.2020 AktualityDo roka by mohla začít stavba prvního vysočinského hospice

Stavba prvního hospice na Vysočině by mohla začít zjara 2021. Spolek Mezi stromy, který ji chystá v Havlíčkově Brodě, už chce brzo začít vybírat stavební firmu. Slíbené dotace od kraje ...

Komentáře (0)
07.07.2020 AktualityStavebním podnikům Vysočiny stoupla výroba

Stavebním podnikům sídlícím na Vysočině stoupla v prvních třech měsících letoška výroba o 14,2 procenta na 1,094 miliardy korun. Stavební výroba rostla ve větší části Česka, nižší ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net