Reklama
Dnes je sobota 23.09.2017     svátek má Berta

Vyšetřovatel požáru: Pamatuji si každou tragédii, ke které jedu!

VYŠETŘOVATEL požárů na Vysočině Radek Šimka zastává svou funkci u krajských hasičů od roku 2002. Letos na postu působí už 15. rokem. Foto: David Kratochvíl

 

Když se řekne požár, tak se většině z nás vybaví plameny. Proto, aby se vědělo, co je příčinou jejich vzniku, vyjíždí na místo vyšetřovatel požárů Radek Šimka. Ten tuto funkci zastává u vysočinských hasičů od roku 2002.

 

Jak to vůbec chodí, co udělá vyšetřovatel na místě požáru nejdříve?

Obecně řečeno, každý člověk má trochu jiný styl práce. To samé platí i u nás vyšetřovatelů. Někdo nejprve místo obhlédne, někdo se vyptává lidí okolo, další nejdříve fotí, apod. Rozhodně není jasně dané nějaké pravidlo, jak práci dělat. Vždy záleží na aktuální situaci daného požáru.

 

Hlavní ale je, aby už na místě bylo pro vás bezpečno...

Bezpečnost je potřeba mít na paměti vždy, a proto většinou nejprve proběhne krátká konzultace s velitelem zásahu, jestli mohu např. vstoupit do objektu.

Je potřeba si uvědomit, že vyšetřovatel je na místě sám, a nemůže být všude. Řada věcí a důkazů se požárem zničí, a nejdou již vrátit. Zde by pomohlo, kdyby nám lidé, kteří požár fotí na mobilní telefon, mohli poskytnout své fotky.

Reklama

 

Jak se vůbec stanovuje příčina vzniku požáru?

Hasičský záchranný sbor ČR vykonává nepřetržitě službu, kterou je zjišťování příčin vzniku požárů, jako jednu z oblastí výkonu státního požárního dozoru.

U každého sboru jsou určeni příslušníci, kteří vykonávají vyšetřování požáru. Když budu mluvit za náš okres, tak já jsem hlavní vyšetřovatel, a dále mi vypomáhají tři kolegové.

(Dokončení ze str. 1)

Musí mít vyšetřovatel nějaké speciální vzdělání?

K výkonu této činnosti je předepsána odborná způsobilost, která se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením, které musíme každých 5 let obnovovat. Práce na tomto úseku vyžaduje dobré teoretické znalosti, fyzickou zdatnost, a především praktické dovednosti, které se získávají především délkou služby a počtem požárů.

 

Které požáry jsou z pohledu vyšetřovatele nejhorší?

Požáry vznikají v různých místech, a je zřejmé, že je velký rozdíl, dojde-li k požáru např. v rodinném domku, lesním porostu, nebo v objektu určeném pro výrobu nebezpečných chemických látek. Vyšetřovatel požáru na místě samém pak zjišťuje především stopy šíření požáru, určuje jeho ohnisko, a to nejprve statickým a potom dynamickým ohledáním.

 

To vypadá v praxi jak?

Při tom prvním vypadáme pro nezasvěcené tak, jako by vyšetřovatel opravdu neměl co dělat - stojí a kouká (proto statické ohledání), a až poté něco dělá - dynamicky přehazuje shořelé věci, rozebírá zařízení apod.

 

Co je vůbec přesně úkolem vyšetřovatele?

Především provádět šetření s cílem určení místa vzniku požáru, určení materiálu, který začal hořet jako první, co bylo příčinou vzniku požáru, a v neposlední řadě určení podmínek, které mohly způsobit rozšíření požáru.

Ve většině případů si vyšetřovatel na místě události stanoví tzv. pracovní verze (možné varianty toho, jak a z jakého důvodu mohl požár vzniknout), které poté vlastním šetřením vylučuje. Zde je nutné konstatovat, že vyšetřovateli do značné míry pomáhají např. příslušníci policie, kteří se taktéž zabývají příčinou vzniku požáru. Jen pro zajímavost – vyšetřovatel požárů si „může vybrat“ z cca 60 druhů příčin, které jsou používány.

 

Nejčastější příčiny vzniku požárů?

Jsou to technické závady, jež tvoří 27 %, a nedbalostní jednání, které tvoří 26 % z celkového počtu příčin všech požárů. U technických závad je to celá škála možností, jak dochází k požáru.

Uvedu pouze ty nejčastější, jimiž jsou tření rotujících součástek, cizí předmět ve stroji, vada materiálu či konstrukce, a opotřebení či porušení izolační vrstvy. Při pohledu na kategorii nedbalostního jednání je zde nejčastější iniciace požáru od ohňů, které jsou zakládány za účelem spálení především rostlinného materiálu na volném prostranství.

Dále to jsou odhozené nedopalky cigaret a zanedbání bezpečnostních předpisů, manipulace se žhavým popelem, či vznícení potravin.

 

Je nějaký požár, který jste vůbec nezaznamenali?

Například od sušení hořlavých materiálů u topidla, od zazděného trámu v komíně, nebo výboje statické elektřiny. Uvedu pár statistických čísel k požárům z roku 2016. Nejvíce požárů bylo v měsíci: září, dnech: neděle, hodině: mezi 15.00 – 16.00 hodin

 

Nejhorší jsou ale asi požáry, při kterých někdo zemře...

Vyšetřovatel při šetření příčiny vzniku požáru často zjistí i soukromé informace, které se týkají např. osoby, která při požáru zemřela. O to je tato otázka těžší, protože víte, že ten člověk žil běžným životem, a v jednu chvíli takto tragicky a nečekaně odešel. Za celých 15 let, co vyšetřuji požáry, si pamatuji každý takto tragický požár.

 

Kdo je při požárech nejohroženější?

Ze statistických údajů vyplývá, že při požáru daleko častěji umírají muži v průměrném věku do 60 let. Nejčastěji v rodinném domě, nebo bytové jednotce (celých 70 %).

Přibližně 85 % lidí zemře při požáru v důsledku popáleninového šoku, nebo intoxikacemi zplodinami hoření přímo v místě požáru.    Osobně bych nechtěl popisovat žádný z případů, kdy k úmrtí došlo. Pouze uvedu, že poslední byl mladý muž, který takto zemřel sebevražedným pokusem - po polití hořlavou kapalinou a zapálením.

 

Má Vysočina případy, kdy byl požár založen úmyslně?

Tahle varianta příčiny vzniku požáru se nestává až tak často. Lidé nám často zatajují činnost, kterou dělali před požárem, nebo ji alespoň vhodně pozměňují.

Např. když v garáži pracují s úhlovou bruskou, tak si ani neuvědomují, že ty odletující jiskry a mechanické částečky mohou lehce zapálit hořlavé látky v blízkosti. Když se tak stane, a vyšetřovatel na místě zjišťuje okolnosti, tak lidé často tvrdí, že v garáži vůbec nebyli, že tam nepracovali, že nevědí, jak mohlo dojít k požáru.

 

Dostanete se pak k reálné verzi?

Předložením důkazů a konzultací se často k pravdě dobereme. Lidé si také často myslí, že když si např. požár způsobí sami, že budou platit výjezd hasičů, nebo že od pojišťovny nedostanou žádné peníze z pojistky, což ovšem není pravda.

Zároveň bych zdůraznil, že každý má povinnost požár nahlásit. A to i takový, který nepotřebuje na místě hasiče k hašení požáru (většinou se jedná o požáry malých rozměrů, které se velice často samy uhasí nedostatkem kyslíku).

 

Zjistíte vždycky příčinu vzniku požáru?

Je potřeba říct, že na místě události většinou spolupracujeme s Policií ČR, kdy nám oběma jde o stanovení příčiny vzniku požáru. Tak trochu v nadsázce mohu říci, že máme o maličko lehčí pozici, protože stanovit příčinu vzniku požáru se nám opravdu povede v naprosté většině případů.

Horší je potom právě práce Policie ČR, která šetří míru zavinění. Příkladem může být např. požár v motorovém prostoru osobního automobilu, kdy šetřením bylo zjištěno, že byl způsoben nějakou technickou závadou po předcházející opravě v autoservisu. Vyšetřování příčiny vzniku požáru bude pokračovat právě ve zmíněném servise, zda pracovníci neporušili např. montážní návod.   

 

Když už máte příčinu vzniku požáru, co se potom děje dál?

Když na místě události zjistím příčinu vzniku požáru, tak se vracím do kanceláře, kde musím daný požár do detailu popsat, a zpracovat dokument – Odborné vyjádření, kde jsou zachyceny veškeré souvislosti.

Např. kde došlo k požáru, kdo požár nahlásil, časový snímek, popis objektu, popis ohniska, jaké příčiny jsem si stanovil a proč jsem některé vyloučil, a hlavně na základě jakých poznatků a důkazů jsem stanovil tu konečnou verzi. Dokument poté uzavírá popis hasebního zásahu, a případně uvedení, zda byl někým porušen zákon o požární ochraně.

 

Co se děje pak?

Další postup je přímo odvislý od konečné verze, která byla šetřením stanovena. Největší procento požárů je takzvaně odloženo, protože iniciace požáru byla způsobena např. provozem vozidla nebo stroje, a nebylo zjištěno žádné pochybení konkrétní osoby.

Poté jsou uvedeny příčiny, které jsou spojeny s nedbalostním jednáním konkrétní osoby, a zde vyšetřovatel na místě události většinou udělí „viníkovi“ blokovou pokutu.

 

Můžete zmínit příklad?

Jedná se např. o požáry, které byly iniciovány od neuhašených svíček. Požáry potravin na sporáku, kdy majitel např. usne, nebo zapomene. Požáry, kdy dojde např. k hoření sazí v komínovém tělese, a majitel rodinného domu nemá patřičný dokument o kontrole a čištění spalinové cesty.

A v neposlední řadě požáry, které vznikají při spalování klestí a hromad staré trávy, kde dojde k nekontrolovanému rozšíření požáru.  A poslední kapitolu tvoří požáry, které byly způsobeny např. úmyslným jednáním. Tyto požáry předáváme k dalšímu šetření Policii ČR. 

Jak vnímá vaše manželka a děti, že jste pořád na telefonu a musíte vyjet vždy, když je potřeba….?

Myslím, že manželka si musela na moji práci zvyknout, především právě kvůli těm službám a telefonům. Když mám týdenní službu (většinou od pondělí do následujícího pondělí), tak se nemohu moc vzdalovat od domu, kde bydlím, protože kdykoliv může přijít hovor, abych jel k požáru.

Já se poté snažím k požáru dostat co nejdříve, abych stačil zaznamenat maximum stop. Nejlepší jsou výjezdy k požáru třeba ve 2 nebo 3 ráno, kdy kolikrát ani nevnímám, kam jedu. Nebo v zimě, když je automobil pokrytý vrstvou ledu a sněhu.

 

Vzpomenete si na nějaký požár, u kterého byla ta příčina tak kuriózní, že jste si říkal:  „Tak to nevymyslíš“?

De fakto neustále se setkávám s požáry, které jsou něčím zajímavé a něčím ojedinělé. Vůbec to není jednotvárná a nezajímavá práce. Ona kolikrát musí být splněna celá řada „náhod a navazujících souvislostí“, aby k požáru došlo.

A je strašně zajímavé, když tyto souvislosti rozmotávát,e a opravdu mě kolikrát udivuje, co vše se může stát a přihodit. Abych uvedl konkrétní případ, nebudu chodit daleko do historie. Jedná se o požár, který nakonec dopadl pro majitele domu velice dobře, ale je opravdu zajímavý souhrou okolností, které předcházely požáru.

 

Co se stalo?

Majitelka domu předcházející den umývala okna, a proto sundala záclony z oken. Na konferenčním stolku se v ranních hodinách jedna z dcer líčila a použila kosmetické zrcátko, které poté zanechala na konferenčním stolku. Zrcátko bylo vhodně natočeno k oknům, a zároveň k sedací soupravě v obývacím pokoji.

Asi v 9 hodin začalo okny svítit sluníčko, a dopadající paprsky se přes kosmetické zrcátko odrážely na sedák sedací soupravy. Majitelka domu zpozorovala, že je v sedáku již vypálená díra a začíná docházet k hoření. Včasným zásahem předešla rozšíření požáru.

 

V rukávu máte ale ještě určitě další příčiny...

Určitě uvedu ještě jednu, která je kuriózní spíše nápadem mladé slečny, jak se zahřát. Po příchodu ze zábavy v ranních hodinách se v dětském pokoji svlékla a zalezla si do postele.

Byla jí zima, proto si k nohám pod peřinu umístila elektrický teplomet, který zapnula a po chvíli usnula. Myslím, že již každý tuší, jak tento nápad skončil. Opravdu netrvalo dlouho, a slečnu probudila hořící peřina. Naštěstí tento požár způsobil pouze materiální škodu, kdy došlo ke kompletnímu zničení dětského pokoje, a drobným popáleninám na dolních končetinách dívky.

Autor: David Kratochvíl
Aktuality : 17.08.2017  Nový komentář   Komentáře (0)
Petice požaduje zrušení

Zákaz kouření... více

Aktuality: 23.09.
Multifunkční hřiště dokončují

Letošní největší... více

Aktuality: 23.09.
Dukla ulovila „modrokabátníka“

Avizované hledání... více

Aktuality: 23.09.
Budete stát frontu na kotlíky?

Nekonečné fronty před... více

Aktuality: 22.09.
Vymazal: Díky cyklostezkám

Vzáří slaví dobrovolný... více

Aktuality: 22.09.
Z vůně gulášů vzejde

Nejméně jedenáct... více

Aktuality: 22.09.
Jihlava se zítra rozloučí

Zítra se přátelé,... více

Aktuality: 22.09.
Rozhodly nervozita a chyby

I když neuhrály ani... více

Aktuality: 22.09.
Vysočině hrozí žaloba

Kraj neschválil zřízení... více

Aktuality: 22.09.
Titul Miss Prima křivky 2017

Chtěla zvítězit. Nijak se tím ani netajila.... více

Aktuality: 22.09.
Reklama