Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Maximálně kritický pohled na charitu, přijímání migrantů a ekologii

Ján Lauko | Čtvrtek, 1. 2. 2018 v 19:20

Žijeme v době maximálního rozkvětu pokrytectví a tento fakt nebude žádnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnímavý. A jedním z nich je například to, že lidé, kteří svým bezohledným jednáním způsobují jiným zlo se zároveň často staví do role humanistů a dobrodinců. Vždy ale řeší jenom důsledky a nikdy se nezaměří na samotnou podstatu problému. To by totiž znamenalo nutnou změnu chování jich samotných, což dosud nikdo z těchto takzvaných dobrodinců neučinil.

Ale abychom jen neteoretizovali, uveďme si pár konkrétních příkladů tohoto specifického druhu pokrytectví. Prvním z nich bude charita.

Charita je pomocí nejchudším. Ale kde se vzali tito nejchudší? Ne všichni si to totiž zavinili sami!

Nemají snad bídu těch nejchudších na svědomí právě ti nejbohatší? Ti kapitalisticky nejdravější a nejbezohlednější?

Není snad celý současný společenský systém uzpůsoben tak, aby se v něm bohatí stávali stále bohatšími a chudí stále chudšími? Aby bohatí a mocní byli v jejich bezohledném a bezcharakterním hromadění zisků zákony nepostižitelní?

Není snad už téměř nepsaným pravidlem, že čím více někdo má, tím větší je pravděpodobnost, že to nabyl nepoctivě? Že se za tím často skrývá podvod a mafiánské praktiky?

Takto se žel v dnešní době nabývá a zvelebuje bohatství na jedné straně, ale zároveň vytváří bída, nouze a chudoba na druhé straně.

Ale i takový bezohledný člověk má přece jen svědomí, které se v něm alespoň čas od času pohne. A aby ho uspokojil, vyčlení ze svého nečestně nabytého bohatství nepatrnou špetku a tuto, se vší možnou mediální pompou ušlechtile daruje těm nejpotřebnějším. Těm nejchudším, z nichž mnohých on sám vyprodukoval svým vlastním, bezohledně nečestným chováním, zatímco tisíce ostatních chudých a nuzných i tak zůstávají bez jakékoliv pomoci.

Toto jsou dobrodinci naší doby! Toto jsou humanisté a osobnosti plné lidskosti, pomáhající těm nejpotřebnějším, které můžeme vidět na televizních obrazovkách! Toto jsou lidské kreatury, které dokázali pošpinit ještě i takový ušlechtilý počin, jako je charita.

Nebo další příklad. Příklad nanejvýš aktuální. Je jím pomoc uprchlíkům. V současném pojetí je to opět jenom řešení důsledků, bez snahy řešit skutečné příčiny. To velké pokrytectví spočívá v tom, že Evropa se na jedné straně stylizuje do symbolu humanismu a přijímá tisíce uprchlíků.

Ale na druhé straně tato jistá Evropa spolu s USA, jménem vlastních mocenských a geopolitických zájmů neváhá destabilizovat, vojensky zasahovat, nebo jinými způsoby bezohledně rozvracet země, jako je Libye, Sýrie, Ukrajina a mnohé jiné.

A z těchto, nebo přes tyto západem rozvrácené země pak proudí do Evropy migranti, jejichž přijímání je považováno za projev humanismu.

Obrovské pokrytectví tohoto humanismu je tedy v tom, že pokud by Evropa a USA skutečně uplatňovaly humanistický a rovnoprávný vztah ke všem národům světa, pokud by je nechaly jít svou vlastní cestou a násilím se jim nesnažily vnutit absolutně cizí systém západní demokracie, pokud by ve vztahu k přírodnímu bohatství jiných zemí neprosazovaly své bezohledné geopolitické a mocenské záměry, k žádnému problému s uprchlíky by nikdy nedošlo.

Takový je tedy ve skutečnosti takzvaný humanismus západu. Jeho pravá tvář je tváří chamtivé, vypočítavé, agresivní a zištné, mocensko geopolitické bezohlednosti. A tuto svou pravou, ohyzdnou tvář se snaží pokrytecky maskovat takzvaným humanistickým přijímáním uprchlíků, čímž pouze částečně kompenzuje své špatné svědomí. Miliony, západní agresí zbídačených lidí nakonec i tak nakonec  zůstávají doma a trápí se bez pomoci. A to jsou ti nejchudší! Ti nejvíce potřební pomoci!

Ale pojďme dál a demaskujme další pokrytectví. A sice pokrytectví ekologie!

Možná si řeknete: co je na ekologii špatné? Na ekologii jako takové nic, ale ve skutečnosti zde jde opět pouze o řešení těch nejvypuklejších důsledků a ne skutečných a hlubokých příčin.

V 60. letech 20. století využívalo lidstvo 75 procent všech přírodních a energetických zdrojů naší planety. V současnosti však využívá už 170 procent, což znamená, že těch 70 procent navíc jsou procenta, vyjadřující plenění naší planety nad její možnosti. Nad možnosti jejich obnovitelných zdrojů.

Odčerpání těchto zdrojů navíc tedy nedokáže příroda už nikdy sama obnovit, což musí mít dříve nebo později za následek environmentální zhroucení všech ekosystémů.

No a jak jinak, vedoucí postavení v tomto sebevražedném trendu drancování zajímají USA a západní Evropa. Jejich blahobyt totiž vytváří takový tlak na přírodní zdroje, jaký je z dlouhodobého hlediska enviromentálně neudržitelný. A ještě navíc, všichni ostatní se tento životní styl snaží napodobovat a co nejdříve dosáhnout.

Pokrytectví západního světa tedy spočívá v tom, že kvůli stále větším ziskům a zvyšování své životní úrovně neváhá drancovat přírodu až na samotný pokraj jejích možností, nebo až dokonce nad její možnosti, no a potom, na uklidnění svého špatného svědomí vyčlení nepatrný zlomek z těchto přírodě uloupených zdrojů na její ochranu. A za takovéto pokrytectví jsou západní země ještě mediálně oslavovány, jako vzor ekologického cítění.

Kdyby ale západ bezohledně nedrancoval všechny přírodní zdroje a dokázal by žít mnohem skromněji, na úrovni pro přírodu enviromentálně snesitelné, nebyly by v podstatě ani zapotřebí žádné velké ekologické aktivity.

Ale žel, hromadění zisků za jakoukoliv cenu a sobecké, blahobytné užívání si patří k samotné podstatě kapitalismu, který tímto způsobem žene svět přírody i celou naši planetu k ekologickému kolapsu, protože uskromnit se ve svých potřebách je pro bohatý západní svět cosi nepředstavitelné a nereálné. Uskromňovat se mají pouze jiní, ale v žádném případě ne oni!

Pokud se tedy podíváme souhrnně na problematiku charity, migrantů a ekologie, vše toto jsou ve skutečnosti pouze vnější, v zásadě vlastní podstatu neřešící náplasti, které maskují bezohlednou a neukojitelnou chamtivost.

Neboť charita je jen chabou náplastí na bezohledné, kapitalistické parazitování na jednotlivcích, nebo na celých národech. Parazitování, které programově produkuje lidí odkázaných na charitu.

Přijímání migrantů je jen náplastí na bezohledně agresivní rozpínavost západního světa, která kvůli svým geopolitickým a mocenským záměrům neváhá ničit a rozvracet jiné země.

No a ekologie je zase jen náplastí na bezohledné drancování přírodních zdrojů planety Země, příliš vysoko nastavenou životní úrovní zejména západního světa, které se však západ nehodlá v žádném případě zříci.

Pokud by tedy neexistovala všudypřítomná, bezbřehá a bezohledná touha po penězích, moci a užívání si, překračující všechny hranice únosnosti, nebylo by vůbec třeba téměř žádné charity, žádného přijímání migrantů, ani žádné ekologie.

Všechno toto však má své nejhlubší příčiny. A právě po nich třeba pátrat!

Co je tedy nejhlubší příčinou bezbřehé a bezohledné touhy po penězích, po moci a po užívání si, jedoucí za svým cílem i přes mrtvoly?

Tou příčinou je nevědomost! Lidé totiž zapomněli kým jsou a na co tady jsou! Že jsou ve skutečnosti bytostmi světla a ducha, a proto jim pravé štěstí a vnitřní naplnění může přinést pouze naplňování hodnot světla a ducha.

V hmotnosti světa jsme zapomněli na svou pravou, světlou podstatu. A ve své nevědomosti jsme se začali mylně domnívat, že štěstí a vnitřního naplnění můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím hmoty. Pouze prostřednictvím naplňování svých hmotných tužeb, potřeb, žádostí a požitků.

A tak jsme v nevědomosti o skutečné podstatě našeho bytí začali roztáčet kolotoč hromadění věcí a kolotoč oddávání se nejrůznějším materiálním požitkům.

To nám však nedokáže darovat skutečné, hluboké štěstí a vnitřní mír, protože se ve svém fatálním materialistickém omylu snažíme pouze čistě materiálním způsobem nasytit také základní potřeby svého ducha.

Ale žádnými požitky hmoty nelze nasytit hlad jiskřičky světla v nás. Tu totiž můžeme sytit jedině našim odříkáním se nectností a zušlechťováním se v ctnostech. Jedině tím roste světlo v nás a rozhořívá se ve stále větší plamen. V pochodeň světla, kterou to neodolatelně vnitřně přitahuje k říši Světla. Z ní jsme kdysi vyšli a do ní se můžeme navrátit jedině tehdy, pokud se staneme plnohodnotnými bytostmi světla, zdokonalenými ve všech ušlechtilých ctnostech. Jedině toto přináší člověku štěstí a dává plnost jeho bytí!

Honba lidi za stále větším bohatstvím a blahobytem není tedy ve skutečnosti ničím jiným, než svědectvím jejich hluboké nevědomosti o podstatě sebe samých. Je svědectvím jejich nesmírné vnitřní chudoby. Chudoby jejich ducha, který v nich trpí nedostatkem a hladoví, protože ho není možné nasytit ničím, co je hmotné. Protože ho lze nasytit jenom tím, co je duchovní. Co je duchovně hodnotným! Pouze hodnotami Ducha! A těmi je spravedlnost, čestnost, dobro, lidskost, ohleduplnost a skromnost, které v sobě rozvíjíme, kterými se ve svém životě řídíme a kterými jsou prodchnuty všechny naše slova, činy a myšlenky.

Pokud tedy dáváme tělu, co mu patří, dávejme také duchu, co mu patří! Jedině pak budeme šťastní! Jedině pak bude v našem bytí více světla a míru. Jedině pak budeme rozhojňovat jiskru světla v sobě a tím naplňovat smysl našeho bytí.

Pokud ale podlehneme iluzi, že hmota je vším, pokud budeme chtít naplňovat potřeby našeho ducha hmotnými náhradami, šťastní nikdy nebuďme! A kvůli tomuto svému omylu se nakonec staneme ničiteli. Egoisticky bezohlednými ničiteli lidí, národů i celé planety Země.

A nakonec, ve své neschopnosti dosáhnout skutečného štěstí a naplnění zanevřeme i na Stvořitele. Toho však už zničit moci nebudeme, protože Ten, za všechno naše bezohledné ničení nakonec zničí nás. Rozemele nás na prach, jako nepotřebné stavební kameny, které svými prázdnými životy samy dokázaly, že se nehodí do jeho mírumilovné výstavby.

Ze všech sil proto využijme zbývající drahocenný čas na to, abychom se užitečnými a potřebnými stavebními kameny stali. Nežijme už v materialistickém bludu, ze kterého se nakonec přece jen jednou probudíme, ale to už může být pozdě. Pozdě pro nás i pro tento svět.

Petr Klukan
12- Narozen 2. 4. 1961 v Jihlavě, je absolventem Přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Od roku 1993 je šéfredaktorem Jihlavských listů. Mezi jeho největší záliby patří fotografování.

Vzorový návod

Petr Klukan | Pátek, 26. 1. 2018 v 9:58

A máme tu zase to samé – volbu prezidenta. Rozdělený národ půjde k urnám. Ti nerozhodnutí možná stále tápou: Jak vybrat?
Co takhle se vykašlat na programy, priority a co kdo o kom řekl a napsal, a podívat se na to jednoduše z jiné strany?
Chtěli byste být jako Miloš Zeman, nebo jako Jiří Drahoš? Ten, kým byste chtěli být, je vaším vzorem a jemu hoďte svůj hlas.
A jeden z nich vyhraje. Ta druhá „nespokojená“ přibližná polovina se s tím už nějak vypořádá. Nic jiného jí nezbyde. 

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

PREZIDENTSKÝ DUEL

Zdeněk Gryc | v 9:16

Na Primě nebyl na primu, ani tercii, ale spíše na sextu.

Nejslabším v debatě byl moderátor Voříšek a nejhlasitějším pak fotbalovo-hokejové publikum. Nebyla to kultivovaná debata, ani obecenstvo.
Byla to estráda určená pro „IV. ne cenovou, ale mentální skupinu.“
Prvorepublikový elegán Drahoš se v křesle ani distingovaně nemohl posadit.
Zeman se v sofa položil, vyvalil pupek a bavil.
Celkové aranžmá se hodilo nejen dramaturgií, ale také průběhem do průměrného kabaretu. Tam se cítil dobře demagog Zeman.
Drahoš se tedy nemohl, jak se sluší na prezentaci diplomata anglosaského typu, ani posadit. Byl toporný, „škrtil ho límeček“ a lidová estráda. Prostě Prima, není prima, že? Drahoš chtěl od začátku do veřejnoprávní televize. Anonymové ji mohou jak-koli pomlouvat, ale kdo viděl, tak viděl včera rozdíl. Cituji:
„Primě se duel prezidentských kandidátů nevyvedl. To je základní dojem z jejich prvního opravdového střetu. Miloš Zeman šel do Drahoše tvrdě, peskoval a poučoval. Tatíčkovský převlek minulých dní byl pryč. Drahoš byl napjatý, kožený, ale nedal se. Svůj hlavní cíl – neprohrát na celé čáře – zvládl.
Nejslabším v debatě byl nakonec moderátor Voříšek a nejhlasitějším pak vyhecované,
občas bučící publikum.“

Jiné to bylo včera. ČT prokázala názorně, za co si zaslouží divácké poplatky.

„Moderátorka Světlana Witowská, která debatu vedla profesionálním způsobem a dokázala udržet oba kandidáty na uzdě, se nejdříve zeptala Zemana,
proč by měla volit jeho, a nikoli Drahoše.
Zeman jí poděkoval za to, že volit půjde, a řekl jí, že o obou ví dost, aby se rozhodla sama. Výzvu jít k volbám Zeman zopakoval také v závěru debaty, když dostal prostor oslovit občany.
Drahoš se na tutéž otázku do Zemana pustil zostra.
„Miloš Zeman je reprezentantem té uplynulé politické éry, doby opozičních smluv, přeběhlíků, kmotrů, mafií v politice a také papalášství na Hradě, papaláštví jeho spolupracovníků. Symbolem nálepkování, osočování,“ uvedl Drahoš.
„Já bych se jako prezident chtěl zabývat jinými věcmi,
ne Peroutkovými články, ale problémy, které tíží naši společnost,“
dodal s tím, že za největší chybu Zemana považuje rozdělování společnosti.

Bylo vidět, že Drahoš se na debatu důkladně připravil, Zemanovi často připomínal některá jeho protichůdná vyjádření a svou palbu, kterou oproti minulé debatě proložil i humorem, soustředil také na jeho spolupracovníky, kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.
Na závěr diskuse pak apeloval na diváky, aby zvolili změnu, protože Zeman už zemi nemá co dát, ale jeho poradci si z ní ještě mohou hodně vzít.“
Zeman necílí svoji kampaň na středo a vysoko školáky, ale na vrstvu o které se sám v minulosti zmínil:
„Třetina obyvatel téhle země je slabá duchem, každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt.

Zeman je přítel Putina, stav ruské demokracie je, takový jaký je.
Podporovatelem Zemana je milý a známý režisér Zdeněk Troška, který prohlásil,
že KDU-ČSL a TOP 09 by se jako strany měly uklidit někam do antikvariátu
a dost energicky se vyjádřil proti církvi.
Na Karlovarském festivalu byla odhalena busta Václava Havla.
Nejenom Semelová, ale i zdejší anonymové dostávají menší záchvat,
když se o jeho bustě jedná.
Havel je symbol konce totality. TGM je symbol vzniku Československa.
Nejenom jeho sochy a busty byly stejně jako Sokol a Skat už třikrát odstraněny,
šlo i o studenty, kteří v těchto organizacích byli.
Pozoruhodný je současný vztah některých k církvi Halíkovi, Dukovi
a zejména snaha revidovat restituce.
To může být konec kmitu Havlova kyvadla, v roce 1989, doprava.
Plíživý návrat, do doby, která by se rovnala stavu společnosti Zemanova přítele v Rusku,
kde zvolení Putina je předem dáno
a blíží se našim volbám po roce 1968.
Nic není vyloučeno, ani přátelství na věčné časy a nikdy jinak.
Politická fráze:“Nikdy neříkej nikdy“

Takže dneska to dopadne stejně jako s namazaným krajícem?
Werich říkal, to je blbý, to se bude líbit.
Mitrofaonov:
„Sečteno a podtrženo, voličům se představila unavená minulost, která stěží rozlišuje pravdu a lež, a nabídka změny ztělesněná mužem, který není na kamery a reflektory zvyklý, ale rychle se učí. A my rozhodneme.

 

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

Význam naší prezidentské volby je celoevropský i světový.

Zdeněk Gryc | Středa, 24. 1. 2018 v 16:05

Osoba presidenta může ovlivnit odklon Česka od demokratických principů, k zvyklostem obvyklým v zemi jeho sympatizanta Putina.

Léta bylo Čechům vtloukáno do hlavy, že 2. Světovou válku začal zločinec Hitler. Mlčelo se, že kolaborujícím rafinovaným zločincem byl Stalin. Hitler sice napadl Polsko jako první a donutil ho stáhnout vojska na západ.
Po 14 dnech vrazil Stalin nůž do zad svého slovanského bratra.

Hitler pak zjistil, že 2 kohouti na jednom smetišti Evropy se nesnesou!

Opakovala se situace z 1. Světové války. Rusko sjednalo mír a umožnilo Německu přemístit vojska na západní frontu.
Válku v Evropě nakonec pomohli ukončit vojáci USA s tanky generála Pattona. Přišli, osvobodili, odešli.
Rusové si hned po vstupu  budovali pozice, které jim umožnili Únor 1948. Po postupné demokratizaci, Pražském jaru, jejich tanky v roce 1968 zavedly opět totalitu.
Praha nejenom v kavárně, ale zejména na Václaváku a před budovou rozhlasu, vždy viděla a iniciovala historické události národa. Stejně jako vznik samostatného státu před 100 lety.

Významnou roli hráli vždy pražští studenti:
„Praze byla 17. listopadu, v den 50. výročí událostí listopadu 1939, policií brutálně zastavena studentská demonstrace a tím byl započat proces označovaný jako „sametová revoluce“.“
Tito studenti se hned druhý den pokoušeli probudit národ,
rozjet se do krajů, podat zprávu obyvatelům Jihlavy,
kde to byl, jak je publikováno v JL, také Radek Šerý.

Nejen studenti, považují otevření republiky do světa a demokratické volby za samozřejmost.
Generace se vyměnily. Dnes je možno dějiny oficielně překrucovat okupantem, lžemi o „bratrské pomoci 1968″, na webu ruské armádní televize Zvezda,
který obhajoval invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

Zeman nyní doporučuje podobnou anexi, jako v srpnu 1968, nyní na Ukrajině a Krymu zamést pod koberec.
Zlatá slova pro Putina!
„Vzpomeňte si na Sudety, vzkazují českému prezidentu Miloši Zemanovi ukrajinští politici. Reagují tak na jeho projev v Radě Evropy, ve kterém doporučil uznat ruskou anexi Krymu a Kyjevu tuto ztrátu materiálně kompenzovat. Někteří ukrajinští poslanci na sociálních sítích volají i po ostré diplomatické reakci Kyjeva. Podle premiéra Bohuslava Sobotky neměl Zeman ke svému projevu žádný mandát vlády a jeho výroky jsou v příkrém rozporu se zahraniční politikou Česka.“

Strach a nenávist na voliče nejlépe a zaručeně zabírají.
Okamura a Zeman pochopili co se dá se zárukou z migrace, vytřískat.
Vytrhnout věci z kontextu, vymyšlené lži vložit do úst protikandidáta.

Vítězem je pochopitelně, ten kdo má méně skrupulí.
Drahošova vyjádření jsou vytrhávána z kontextu s cílem je překroutit a udělat z protikandidáta blbce.
Klasickou a navíc aktuální ukázkou těchto aktivit je e-mail 26149252¬_1763994873906118_28476572052330990560_n. mp4(2MB) který právě přišel.
Je součástí antikampaně. Je naprosto logické, že Kreml se snaží, nejlépe jak-koli, udržet Putinova Trojského koně na Pražském hradě.
Je faktem, že západ nabídl nejenom našim emigrantům pomoc a začlenění. Někteří naši Rómové toho v Anglii využili.
Emigranti jsou, obdobně jako voliči, masírováni falešnou propagandou. Do Ruska se tak moc netlačí.
Zeman, který má nepochybně nejlepší demografické a zdravotní údaje o obyvatelstvu, cílí svou kampaň ne na universitní a středoškolskou inteligenci. Ale na, část populace,
o které hovořil ve svém výroku:
„Třetina obyvatel téhle země je slabá duchem, každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik a zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt.“

Zeman sáhl na akademické svobody, Rektoři se postavili proti, většina odmítla přijít na Hrad.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/vyzva-rektorum-k-bojkotu-oslav-statniho-svatku-na-hrade-pkn-/domaci.aspx?c=A131025_091758_domaci_nat
„Domníváme se, že se pan prezident chová, jakoby pořádal soukromý večírek, kde se budou rozdávat jeho osobní vyznamenání,“ napsali studenti v otevřeném dopise rektorům.

Navrhli v něm, aby svou neúčastí vyslali
„jasný a silný signál, že akademická obec se nenechá prezidentem ponižovat a rozdělovat“.
Česká konference rektorů se pak usnesla, že pozvání jen některých rektorů považuje za velmi nešťastné.
„Pozvání rektorů veřejných vysokých škol hlavou státu na oslavu státního svátku ČR spojenou s předáváním státních vyznamenání jsme vždy chápali jako symbolický projev významu těchto škol pro společnost a stát,“ uvedli v oficiálním prohlášení.

Už ve starověkých sloganech se uvádí:
„Zdravý duch ve zdravém těle“.
Podívejme se na televizní záběry Zemana-presidenta, nad lepkou sv. Václava počínaje a holí na Sobotku nekonče.

„V srpnu 2015 Drahoš podepsal spolu s 3500 vědci a 9000 osobami mimo vědeckou obec výzvu „Vědci proti strachu a lhostejnosti“, která reagovala na protiimigrační a protimuslimské nálady v české společnosti. Drahoš v souvislosti s podepsáním výzvy označil vědce za „elitu“ českého národa a prohlásil, že vědci:
„přemýšlejí, analyzují, kritizují
A jsou od počátku vedeni k tomu, aby pochybovali.
Nevím, kdo víc by měl být elitou.“

Věda a vzdělání může jedině ovlivnit nynější migraci a zachovat obyvatele v jejich vlasti. Posílání jakékoli pomoci je pouze ambulantní řešení, náplast na celkově nemocné tělo.
Je nutno všemi prostředky zajistit mír, nejenom na Ukrajině.
Je to věda, která může dát prostředky a nástroje do ruky na pravém rameni migrantů.
Know-how – genetika rostlin, pitná voda etc.

Na čem je postaven bulvární tisk, nejenom v naší republice ?
SPROSTÉ DRBY A POMLUVY, JSOU VŽDYCKY ZAJÍMAVĚJŠÍ NEŽ SLUŠNÁ, PRAVDIVÁ, RENOMOVANÁ INFORMACE:
Profesor Pirk:
V Česku je známý mimo jiné i tím, že se nebojí vyjadřovat k politice. Má třeba jasný názor na prezidenta Miloše Zemana, o kterém se před časem vyjádřil v médiích, že je nemocný a neměl by znovu kandidovat.

Jiří Grygar:
Přední český vědec v rozhovoru s Renatou Kalenskou mluví i o tom, jak společnost přistupuje k informacím.
„Je určité procento lidí, kteří říkají, že všechno je jinak. Mají pocit, že nám je to podstatné tajeno. Ti lidé ničí sami sebe. Bojí se něčeho, co neexistuje,“
dodává s tím, že žijeme v době postfaktické a zkratek.
Tématem byla i blížící se prezidentská volba. Podle Jiřího Grygara by bývalý šéf Akademie věd Drahoš byl velmi dobrým prezidentem.
„Je to velmi věrohodný člověk,“ uzavírá rozhovor.
Totéž podepisuje: Zdeněk Gryc

Zdeněk Gryc
46- Zaměstnání: architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady

DNES JE 19. LEDNA

Zdeněk Gryc | Pátek, 19. 1. 2018 v 22:14

19. ledna 1969 umřel Jan Palach
Wikipedie:
Jan Palach (11. srpna 1948 Praha – 19. ledna 1969 Praha) byl student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti[4] po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.

2018 = 50 let po anexi Českolovenska

Ukrajina by měla dostat kompenzaci za Krym,
řekl Zeman před Radou Evropy

10. října 2017 10:09, aktualizováno 19:15
Prezident Miloš Zeman v úterý před Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku řekl, že protiruské sankce nefungují. Navrhl místo toho dialog mezi občany zemí. Dále nadnesl, že by rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou mohly vést ke kompenzaci za anexi Krymu. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je takový projev v přímém rozporu se zahraniční politikou státu.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/zeman-parlamentni-shromazdeni-rada-evropy-proslov-fxk-/zahranicni.aspx?c=A171010_081134_zahranicni_pmk

JAKÝ NÁZOR MAJÍ DNES STUDENTI:

„Druhé kolo prezidentských voleb
vyhrál u studentů drtivě Drahoš.
U studentů zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Získal 75,86 procenta hlasů a vyhrál ve všech krajích.
Pro současného prezidenta Miloše Zemana hlasovalo 24,14 procenta voličů z řad studentů.
Podle pořadatelů studentských voleb ze společnosti Člověk v tísni výsledky v řádném termínu odeslalo 298 škol a platný hlas odevzdalo 38 557 studentů.
Dnes 18:12 „Výsledky studentských voleb by neměly být přeceňovány, ale ani přehlíženy.
Jsou specifickou výpovědí o nejmladší generaci,“
uvedl zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota.

Dodal, že je lze chápat i jako určitý vzkaz těm starším,
generaci rodičů a prarodičů.“
© 2008 Parola s.r.o.