Blog Jihlavských listů

Archív: Listopad 2017

Nová světová válka! Kdo všechno ji bude mít na svědomí?

Ján Lauko | Čtvrtek, 9. 11. 2017 v 19:32

V dnešní době pravděpodobně málokdo sleduje ruské filmy o boji proti německému fašismu během druhé světové války. Filmy na toto téma vznikají v Rusku také v současnosti, a navzdory určitým věcem, které by se jim daly vytknout, protože nakonec každému filmu se dá něco vytknout, jsou obecně nositeli jednoho velmi hlubokého poselství.

Ukazují, jak obyčejní lidé, kteří doposud žili především ve smyslu nižšího dobra, zaměřeného na svůj vlastní prospěch, dokázali překonat sami sebe. V hraniční situaci se totiž stali schopni položit své vlastní životy, všechny své naděje a všechno své vlastní současné a budoucí potencionální dobro za dobro vyšší. Za dobro národa, který byl napaden dobyvateli. Za spravedlnost, lidskost a mír!

Neboť pokud odhlédneme od vysoké politiky a všech ostatních, zákulisních politických machinací, válka milionů obyčejných ruských vojáků proti rozpínavosti německého fašismu, který náhle vpadl do jejich vlasti byla válkou spravedlivou, protože byla válkou obrannou.

Ale také němečtí vojáci obětovali svůj život! Nicméně, ve válce dobyvačné a tedy nespravedlivé. Ve válce, způsobené nadměrně vystupňovaným, nacionálním egoismem, který si právem nadřazené rasy dělal nárok na nový životní prostor na úkor jiných, rasově méněcenných.

Vojenský konflikt mezi fašistickým Německem a tehdejším Sovětským svazem má tedy hlubší a dosud nerozpoznanou dimenzi. Ukazuje nám totiž, kam to až může dospět, pokud se zaměříme pouze na dobro vlastní, egoistické a tedy nízké. Pouze na dobro hmotní a materiální, a to třeba i na úkor jiných.

Ukazuje nám, že preferencí tohoto druhu „dobra“ pouze roste lidská bezohlednost, lidská chamtivost a lidská nemorálnost. Ukazuje nám, že to všechno musí nakonec vést ke konfliktům a válkám.

Ukazuje nám tedy, že maximální vystupňování  principu nízko stojícího dobra vždy zákonitě rozbíhá vojenskou mašinérii, která může být zastavena jedině tehdy, pokud se lidé stanou opět schopnými vyšvihnout se k dobru vyššímu. Když jsou lidé schopni obětovat své vlastní dobro a svůj život za dobro vyšší. Za dobro obecné! Když jsou lidé schopni umírat ve jménu spravedlnosti, cti, lidskosti a míru.

Neboť jedině ve vyzvednutí dobra celku, dobra obecného, dobra vysokých a ušlechtilých ctností, kterými je spravedlnost, čestnost, lidskost a morálka spočívá konstruktivní princip bytí. Princip, který dokáže zvítězit nad zlem a eliminovat jej! Princip dobra ducha, který kdyby byl lidmi trvale preferován v každodenním životě, naše civilizace by neznala konflikty a války, a žila by v harmonii.

Pokud ale lidé ve své nepochopitelné neschopnosti poučit se ustavičně preferují pouze ono nízko stojící dobro osobního, hmotného prospěchu, ve snaze o jeho nabývání začínají vždy stále více stupňovat svůj egoismus. A spolu s ním se stupňují ty nejhorší lidské vlastnosti, až to nakonec vše vyvrcholí v neštěstí válečného konfliktu, ve kterém se jedni snaží násilím dosáhnout „dobra“ a prospěchu na úkor jiných.

No a pak, pokud nemá být celý svět absolutně podmaněn, zotročen a zpustošen tímto typem „dobra“ a jeho přisluhovači, musí se lidé ve svém odporu vůči němu vždy opětovně hrdinsky vyšvihnout k dobru vyššímu. V mezní situaci agresivního vystupňování zvráceného principu nízko stojícího dobra musí být nejednou ochotni obětovat své vlastní životy za vysoké a vznešené principy, jakými je spravedlnost, čestnost, lidskost, morálka, nebo právo přežít lidsky důstojný život na zemi bez otrocké smyčky na krku. Pokud by ale lidé dokázali žít v takovémto vysokém mravním a morálním naladění natrvalo a vždy opět nově neklesali k uctívání nízkého, osobního dobra jako středobodu všeho, žádné války by nikdy být nemusely.

Když se ale i v naší současnosti zcela vážně hovoří o válce mocností a když se na ni intenzivně připravuje, je to jen a jen svědectvím toho, že v lidech naší moderní doby se opět začínají na maximální míru stupňovat všechny negativní vlastnosti, spojené s uctíváním a vyzdvihováním zmíněného, nízkého stupňe „dobra“.

A aby nebyl svět opět uvržen do zkázy válečného šílenství, musí lidé dneška v sobě dokázat mobilizovat princip vyššího dobra a všechny, s ním spojené vyšší a ušlechtilejší hodnoty. Neboť pokud to nedokážou teď, na úsvitu nové války, budou k tomu donuceni ve válečných hrůzách, které se na naší Zemi pravidelně opakují vždy z týchž důvodů.

Záleží na každém jednotlivci, zda se rozhodne dát svému životu vyšší rozměr. Rozměr ducha, rozměr dobra obecného, které je jediným skutečným dobrem, nebo mu dá jen nízký rozměr dobra čistě egoistického a materiálního. „Dobra“, které se nakonec vždy ukáže, jako to nejzhoubnější zlo!

Uvědomme si tedy, že není dobro, jako dobro! Uvědomme si, že existuje dobro vyšší, nás a naše vlastní, osobní zájmy přesahující a dobro nižší, zohledňující jedině naše vlastní, hmotné a materiální zájmy.

No a v závislosti na tom, k jakému druhu dobra se přikláníme, je nás samotných možné zařadit mezi lidi vysoko, nebo nízko stojících. A podle toho, kterých z nich je většina se utvářejí dějiny této civilizace.

Žel, dějiny naší civilizace jsou dějinami válek, vražd a neslýchaného utrpení, způsobeného jedněmi lidmi druhým. Toto je jasným svědectvím ubohé nízkosti takzvaného „dobra“, které preferujeme a které je pouze dobrem čistě materiálně egoistickým, bez vyššího, duchovně morálního rozměru. Bez ohledu na dobro obecné. Na dobro pro všechny bez rozdílu.

A proto každý, kdo takto nízko myslí a jedná je podporovatelem a strůjcem války, protože jím podporované, nízké a egoistické materiální „dobro“ ve svém nezbytném stupňování vždy dosud zákonitě vyústilo do konfliktních situací, do agresivity a válek.

Strůjcem míru a harmonického, udržitelného způsobu života na Zemi je jedině ten, kdo ve všem, co myslí a činí bere vždy v úvahu dobro vyšší. Dobro obecné! Dobro ducha, stojící na preferování vysokých a ušlechtilých ctností. Jen takovýto člověk je opravdu člověkem, který chce mír a proto si také mír zaslouží.

Kdo však uctívá zlo svým nízkým a egoistickým pojetím dobra, toto ním živené zlo bude nakonec muset tvrdě dopadnout na jeho vlastní hlavu, aby se v hrůzách a bolesti přece jen vyšvihl ke skutečnému, vyššímu dobru, které jej přesahuje a které je jediným pravým dobrem.

Nebo, když to nedokáže, bude muset v těchto hrůzách a bolestech zahynout. Zahynout nejen smrtí těla, ale také smrtí nenapravitelně hodnotově zvrhlé duše.

Konečný závěr: Člověče, žij čestně, spravedlivě, skromně a lidsky! Neboť pokud takovým nebudeš, tvá nečestnost, nespravedlnost, neskromnost a nelidskost tě nakonec dotlačí k tomu, že budeš muset s nasazením vlastního života bojovat za čest, spravedlnost a nejelementárnější lidskost na Zemi.

A pak že debata nemá smysl.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | v 5:34

Vedení města překvapilo zastupitele novým návrhem jednacího řádu, který hodně zásadním způsobem omezoval diskusi a argumentaci na veřejných  jednáních. A to nejen samotných zastupitelů, ale i veřejnosti, kterou odsouval úplně do pozadí a dal jí podstatně méně času ( 3 minuty!).  A především velice zúžoval prostor opozici, která má podstatně méně příležitosti ptát se, něco navrhovat, upravovat, natož se veřejně vyjádřit. Okamžitě zlidovělo označení „náhubek pro opozici“.

Rozproudila se zajímavá diskuse, kde se řešily ty nejpodstatnější věci ve smyslu zastupitelské demokracie, aktivity občanů a otevřenosti úřadu jako takového. Budiž předkladatelům návrhu ke cti, že pod tíhou těchto argumentů dokázali nakonec přiznat chybu stáhnutím návrhu a ponecháním stávajících zvyklosti beze změny.
Nezbývá než doufat, že natrvalo – jedná se opravdu o zcela zbytečné úsilí, které v konečném důsledku nepřinese žádný efekt. Protože – jak trefně poznamenal jeden z členů opozice – jednalo by se pouze o marnou a labilní berličku pro řídícího jednání, který nedokáže diskusi ukočírovat a musí si takto pomáhat odkazováním se na jakýsi byrokratický předpis….

VŘSR! WTF?

Petr Klukan | Úterý, 7. 11. 2017 v 14:38

Bývalo nemyslitelné, že by někdo neznal zkratku VŘSR. Nebo ROH, SSM, NF, LM, KSČ. Dnes je běžné, že to lidé neznají. VŘSR?, zakroutila hlavou mladá dívka, které jsme se v redakci zeptali. Je pravdou, že ve škole již VŘSR nazývají pouze Říjnovou revolucí.

Vysmívat se jim nemá cenu. Každá doba má své zkratky, a muzikant Mládek z nich kdysi dokonce vytvořil písničku: Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK…

Ti starší dnes možná nebudou rozumět diskuzi školáků, z nichž jeden dostal sedmičku ze ZSV, a druhý se ten den musí učit na VDO.

A zcela stoprocentně nebudou ani vzdáleně v obraze, když by nakoukli dítěti do mobilu a přečetli si zkratky jako WTF, OMG, XOXO nebo LOL. O čem si to asi ten náš syn (dcera) píše? Ta první zkratka by asi vyjádřila jejich důrazné podivení se nad tím VŘSR, které dnes „slaví“ 100 let: WTF? (Co to ksakru je?)

Před 150 lety se narodila jedna z největších žen lidských dějin

Zdeněk Gryc | v 13:26

Před 150 lety se narodila jedna z největších žen lidských dějin
Marie Curie-Skłodowská: „Ničeho na světě se není třeba bát, je jen nutné všemu porozumět.“

Celý život se věnovala výzkumu radioaktivity. Práce s radioaktivními látkami ale také byla jednou z příčin její smrti. Marie Curie-Sklodowská umírá 4. července 1934 v Savoy ve Francii na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.
Naše onkologická medicína je založena na jejích postulátech.
Wikipedie:
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializované onkologické centrum s nadregionální působností, jediné svého druhu v České republice.
V ústavu jsou soustředěny všechny medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Zajišťuje pre- i postgraduální výuku lékařů a zdravotníků a osvětovou činnost zaměřenou na širokou veřejnost.
Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 tisíc pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 tisíc lidí.
„Historie Masarykova onkologického ústavu spadá do druhé poloviny 20. let minulého století, kdy chirurg primář MUDr. Jaroslav Bakeš společně se svou matkou Lucií Bakešovou – etnografkou a sociální pracovnicí – založili spolek „Dům útěchy“ (21. června 1928).
Cílem této organizace bylo zlepšit péči o nemocné zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny. Prvořadým úkolem se proto stalo vybudování speciálního ústavu, ve kterém by byli nemocní rakovinou ošetřeni a léčeni a ve kterém by se velká pozornost věnovala badatelské práci.
Ústav s názvem Masarykova léčebna „Dům útěchy“, postavený architektem Bedřichem Rozehnalem, byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935 a provoz zde byl zahájen o týden později – 21. ledna. Od té doby se ústav, který během let několikrát měnil svůj název i zřizovatele, zabývá výhradně léčbou solidních nádorů.“
Autor Masarykova onkologického ústavu v Brně a polyfunkční budovy ředitelství Psychiatrické léčebny v Jihlavě, Bedřich Rozehnal Marii Curie-Skłodowskou v rámci projekce onkologického ústavu navštívíl a konzultoval jeho řešení. Mnohokrát nám přednášel o projekci ústavu a neznámých, zde realizovaných specialitách, třeba propusti v kanalizaci, které měly zabránit úniku radioaktivity.
Výrazně se zapsal projektem a stavbou pavilonu léčby zhoubných nádorů – Domu útěchy na Žlutém kopci (1933–1935). Vznik vůbec první onkologické léčebny v republice osobně podpořil T. G. Masaryk. Podrobněji v článku:

http://www.brnozurnal.cz/rozhovory-vzpominky-medailonky/znamy-i-mene-znamy-bedrich-rozehnal/?




© 2008 Parola s.r.o.